Skip to main content

Enhancing collaboration in research for Livestock

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepszy transfer technologii dla potrzeb hodowców

W finansowanym przez UE projekcie powstały platformy internetowe, które usprawnią transfer technologii do hodowców świń.

Zmiana klimatu i środowisko

W badaniach akademickich i przemysłowych generowane są duże ilości danych i technologii, które często nie docierają do użytkowników. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nauk rolniczych. Inicjatywa "Enhancing collaboration in research for livestock" (RTD2FARM) zrzeszyła rolników i stowarzyszenia rolników na rzecz poprawy transferu wiedzy i technologii. Projekt skupił się na hodowli świń, największym w Europie sektorze hodowlanym, w Belgii, we Włoszech i w Austrii. Początkowo zbierano i zestawiano informacje od naukowców i od hodowców. Ankieta przeprowadzona wśród hodowców posłużyła identyfikacji ich potrzeb pod względem transferu technologii. W oparciu o te oceny, naukowcy powołali wirtualne europejskie centrum doskonałości w dziedzinie nauk o świniach (EUCEPS) . Centrum składa się z dwóch platform internetowych: Wikipigs oraz PigSci. Wikipigs to innowacyjna platforma, która zawiera przegląd bieżących badań i umożliwia bezpośrednią interakcję między naukowcami a hodowcami. PigSci to platforma nauczania, która udostępnia hodowcom zgromadzoną wiedzę uzyskaną za sprawą projektu RTD2FARM, przetłumaczoną na kilka języków. W projekcie RTD2FARM dowiedziono, że transfer wiedzy i technologii do hodowców jest fragmentaryczny i zwykle następuje na zasadzie ad hoc. Jednak proponowane rozwiązanie, inicjatywa EUCEPS, powinno zapewnić, że rezultaty badania dotrą do wszystkich zainteresowanych stron.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania