Skip to main content

Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce – governing a supply chain of uncompromised food sovereignty

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej efektywne zarządzanie świeżymi produktami

W ramach najnowszej inicjatywy podjęto działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie w obliczu oczekiwanych zmian klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu urbanizacji i zmian klimatu jest jednym z największych wyzwań, z jakimi muszą się obecnie zmierzyć poszczególne kraje. W szczególności, łańcuchy wartości świeżych produktów są wyjątkowo wrażliwe na szkodniki, choroby i nieprawidłowe praktyki zarządzania. Celem finansowanego ze środków UE projektu VEG-I-TRADE było ustalenie, w jaki sposób zmiany klimatu i globalizacja wpływają na kwestie bezpieczeństwa żywności, takie jak zagrożenia drobnoustrojowe i chemiczne. Projekt miał również na celu opracowanie mechanizmów reakcji, mających wyeliminować lub zminimalizować ryzyko. Aby osiągnąć te cele, badacze zintegrowali różne narzędzia, takie jak badania terenowe, modelowanie i oceny ryzyka. Przeprowadzono pełną analizę wielkości handlu i produkcji w UE i w innych krajach. Analiza ta obejmowała pomiar aktualnego poziomu wdrożenia najlepszych praktyk i systemów zarządzania służących zapewnieniu bezpieczeństwa świeżych produktów. Wyniki umożliwiły ustalenie i wybór studiów przypadku w kilku krajach. Ustalono również prawidłowe praktyki przed zbiorami i po zbiorach, nawadnianie przy niedostatku wody oraz odpowiednie technologie oczyszczania wody. Ponadto, zespół opracował modele wzrostu drobnoustrojów i warunki pakowania, w celu zoptymalizowania transportu i przechowywania świeżo zebranych produktów. W ramach projektu VEG-I-TRADE udoskonalono również trzy narzędzia do samooceny, aby umożliwić przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie ich łańcucha zarządzania bezpieczeństwem żywności i ustalenie potencjalnego narażenia na zmiany klimatu. Kolejnym osiągnięciem było stworzenie narzędzia do pobierania próbek i analizy drobnoustrojów. Dzięki stosowaniu go na różnych etapach cyklu upraw, możliwe jest zbudowanie profilu drobnoustrojowego danego procesu produkcji. Projekt VEG-I-TRADE powinien pomóc opracować środki zapobiegawcze i kontrolne, mające na celu zapewnienie, że globalne zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na świeże produkty. Wyniki projektu mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia ludzi.

Słowa kluczowe

Świeże produkty, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania