Skip to main content

Ads and fast Reactor CompArison Study in support of Strategic Research Agenda of SNETP

Article Category

Article available in the folowing languages:

Doskonalsza produkcja energii jądrowej

Badanie porównawcze różnych technologii jądrowych pomoże prawodawcom i urzędnikom państwowym w wyborze najlepszych opcji modernizacji elektrowni pod kątem efektywniejszej produkcji energii.

Energia

Nowoczesne technologie stosowane w reaktorach mają kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiedniej wydajności produkcji elektryczności, zgodnie ze strategią europejskiej platformy technologicznej na rzecz zrównoważonej energii jądrowej (SNETP). Systemy sterowane akceleratorami (ADS) i inne specjalne szybkie reaktory to potencjalne rozwiązania, dzięki którym technologia taka może być skuteczna. Potrzebne jest jednak drobiazgowe badanie porównawcze w celu określenia najbardziej optymalnych opcji. Realizacji tego zadania podjęli się uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu ARCAS ("ADS and fast reactor comparison study in support of Strategic Research Agenda of SNETP"). W oparciu o wcześniejszy unijny projekt z tej dziedziny, PATEROS, uczestnicy ocenili koszty wdrażania systemów ADS lub specjalnych szybkich reaktorów jako instalacji spalających aktynowce mniejszościowe. Naukowcy wykorzystali wyniki wcześniejszych badań nad partycjonowaniem i transmutacją przeprowadzonych przez partnerów PATEROS. Aby uzyskać prawidłowe wyniki analiz porównawczych, oszacowano masę i skład odpadów transuranowych (tj. plutonu i aktynowców mniejszościowych) w danych regionach lub grupach krajów. Ponadto, analizowano dojrzałość technologii i możliwość włączenia jej do analiz ekonomicznych. Analizy obejmowały koszty cyklu paliwowego oraz maksymalną zawartość aktynowców mniejszościowych w rdzeniu reaktora, jak również szereg parametrów bezpieczeństwa. W ramach projektu z powodzeniem przeanalizowano istniejące badania i określono scenariusze odniesienia, wyznaczając ramy prawne dla działań związanych z partycjonowaniem i transmutacją. W analizie uwzględniono także między innymi projekt instalacji przetwarzania zużytego paliwa, instalacji wytwarzania paliwa transmutacyjnego, projekt transportowego pojemnika osłonnego oraz powiązane koszty. Badanie ARCAS będzie pomagało decydentom w ocenie optymalnych rozwiązań zgodnie z krajowymi dyrektywami i przepisami. Jest to kolejny ważny krok w kierunku optymalizacji technologii produkcji jądrowej energii w Europie, który zapewni efektywny rozwój sektora na wiele lat.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania