European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integration of Novel Nanoparticle based Technology for Therapeutics and Diagnosis of different types of Cancer

Article Category

Article available in the following languages:

Równoczesne diagnozowanie i leczenie raka

Rak jest wiodącą przyczyną zgonów w Europie, w czym ustępuje jedynie chorobom układu krążenia. Naukowcy opracowali nową technologię, która może zapewnić jednoetapową metodę diagnozowania i leczenia raka.

Zdrowie icon Zdrowie

Oprócz wpływu wywieranego na pacjentów rak stanowi poważne obciążenie dla ich opiekunów i systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. W miarę starzenia się populacji i udoskonalania metod diagnostycznych zakłada się, że zarejestrowana wykrywalność tej choroby będzie nadal rosła. Opracowanie ukierunkowanych terapii stanowi kluczowe, ale niełatwe zadanie. Wiele środków z powodzeniem działających in vitro cechuje się ograniczoną wydajnością in vivo, z powodu braku zdolności dotarcia do miejsca leczenia (lokalizacji docelowej). Zwiększenie dawki w celu wyrównania tego deficytu często prowadzi do pojawienia się skutków ubocznych i innych komplikacji. Finansowany ze środków UE projekt NANOTHER rozwiązał ten problem, wykorzystując funkcjonalne nanocząsteczki (NP) do diagnozowania, leczenia lub obu zastosowań. Funkcjonalne nanocząsteczki (NP) wyposażone były w ukierunkowane cząsteczki (takie jak przeciwciała), środki kontrastujące lub znakowanie fluorescencyjne oraz stosowane obecnie leki. Umożliwiło to wiązanie NP z komórkami rakowymi w celu wykrywania i obrazowania guzów, a następnie uwolnienie środków farmakologicznych w miejscu występowania choroby. W czasie trwania projektu szeroko zakrojone starania skoncentrowały się na określeniu skuteczności i toksykologii NP. W projekcie badano dosyć szeroki zakres rodzajów raka i stosowanych rodzajów leków. Niezbędna jest kontynuacja badań dla pełnej oceny skuteczności różnych kombinacji in vivo, a obecnie realizowane są próby przedkliniczne. Pomimo tego projekt NANOTHER poczynił istotny wkład w przekształcenie przemysłu medycznego UE oraz innych powiązanych przemysłów z modelu opartego na nakładach w model oparty na wiedzy. Partnerzy projektu dostarczyli technologii oraz danych naukowych, które są cenne same w sobie i z pewnością pozytywnie wpłyną na konkurencyjność UE w wielu powiązanych dziedzinach. Mogą one również odegrać kluczową rolę w wykrywaniu, diagnozowaniu i skutecznym leczeniu raka. Zakłada się, że uzyskane wyniki przyniosą korzyści zarówno dla zdrowia obywateli, jak i dla gospodarki UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania