European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Water, Sanitation and Hygiene Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Wspomaganie popularyzacji skutecznych technologii zapewnienia wody, kanalizacji i higieny

Choć innowacyjne i tanie technologie znacznie poprawiające standard życia są już obecnie osiągalne, ich wdrażanie przebiega nieefektywnie, a stopień wykorzystania jest niski. Jedna z inicjatyw UE dostarczyła trzem krajom afrykańskim usługi kanalizacji i długofalowego zaopatrzenia w wodę.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Postępy techniczne umożliwiły stworzenie innowacyjnych technologii wodnych, sanitarnych i higienicznych (WASH). Wdrażanie takich rozwiązań często natrafiało jednak na problemy związane z kosztami, utrzymaniem i stosownością. Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu WASHTECH (Water, sanitation and hygiene technologies) skupili się na zidentyfikowaniu przeszkód i rozwiązaniu tych kwestii w celu poprawiania jakości życia ogółu społeczeństwa. Członkowie projektu pomyślnie zaprojektowali i stworzyli platformę oceny technologii TAF do oceniania efektywności, wydajności, przydatności i potencjału długofalowego utrzymania nowych technologii przed ich wdrożeniem. Stworzono wiarygodne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, które identyfikuje obiecujące technologie WASH i wskazuje czynniki ryzyka i inne kwestie wpływające na powodzenie wdrożenia. Jest ono przeznaczone dla rządów, samorządów, partnerów rozwojowych, lokalnych przedsiębiorstw z sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, instytucji badawczo-rozwojowych i uniwersytetów. Skuteczność platformy TAF sprawdzono w Burkinie Faso, Ghanie i Ugandzie z wykorzystaniem 13 różnych technologii WASH. Instrukcja obsługi została publicznie udostępniona w Internecie. Badacze opracowali wytyczne informacyjne dotyczące implementowania i adaptacji platformy TAF na poziomie regionalnym i krajowym, zwracając szczególną uwagę na procesy wprowadzania nowych technologii w ramach Procesu Wprowadzania Technologii (TIP). Opracowano szereg raportów obejmujących przegląd istniejących technologii WASH, dokumentację doświadczeń trzech badanych krajów z platformą TAF i rekomendacje dla poszczególnych krajów. Partnerzy projektu nawiązali też i koordynowali w badanych krajach współpracę szkoleniową. Przygotowano dokument zawierający wytyczne dotyczące prowadzenia takiej współpracy. Dzięki projektowi WASHTECH zaangażowane strony nie będą już mieć wątpliwości związanych z wprowadzaniem długofalowych usług z wykorzystaniem technologii WASH. Innowacyjne narzędzia i podejścia z zakresu podejmowania decyzji na podstawie konkretnych informacji i planowania strategicznego pozwolą stwarzać licznym społecznościom warunki do bardziej godnego życia.

Słowa kluczowe

Woda, kanalizacja i higiena, standardy życia, woda i kanalizacja, jakość życia, platforma oceny technologii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania