Skip to main content

Determinants of Eurosceptical Voting Behavior in CEE Countries and Party Responses

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumieć eurosceptycznych wyborców

Zbadanie sukcesów eurosceptycznych partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, od postrzegania procesu integracji europejskiej po narastający eurosceptycyzm, pozwoli umacniać UE.

Technologie przemysłowe

Istnieją systematyczne lecz dotąd niewyjaśnione różnice postaw opinii publicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W finansowanym ze środków UE projekcie DEVBCEEC (Determinants of Eurosceptical voting behavior in CEE countries and party responses) przyjęto założenie, że sukcesy postaw eurosceptycznych w polityce tych regionów mogą nie wynikać wyłącznie z sentymentów antyunijnych. Mogą one stanowić reakcję na brak różnorodności partii głównego nurtu oraz o przekonanie o powszechnym panowaniu korupcji wśród krajowych elit. W tym kontekście prowadzone jest ilościowe badanie międzynarodowe mające na celu zoperacjonalizowanie i empiryczne sprawdzenie tych założeń w oparciu o dane z regionu na poziomie krajów i poszczególnych obywateli. Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły na zaobserwowanie różnych typów i atutów partii protestu. Do badań terenowych wybrano trzy kraje: Węgry, Polskę i Słowację. Dla każdego kraju partnerzy projektu sporządzili szczegółowe analizy przypadku, podając podstawowe informacje o ogólnym rozwoju gospodarczym, demografii, cechach instytucjonalnych i rozwoju krajowych systemów partyjnych. Pozwoliło to na zidentyfikowanie czynników potencjalnie wpływających na zachowania partii politycznych. Dzięki opracowaniu szczegółowego kalendarium od pierwszych wolnych wyborów do dnia dzisiejszego badacze mogli uwzględnić ewentualne skutki konkretnych wydarzeń na działania partii. Wyniki analiz przypadków dla każdego z krajów stanowią wkład projektu w wydaną przez Routledge Publishing Consortium publikację o roboczym tytule "Prospects on East Central Europe in the 21st Century" (Perspektywy dla Europy Środkowo-Wschodniej w XXI wieku). W jednej z austriackich agencji finansujących złożono wniosek o grant, który pozwoli rozszerzyć zakres badania. Wyniki projektu powinny przyczynić się do lepszego poznania przyczyn sukcesów partii eurosceptycznych w rozszerzającej się UE. Trwają analizy danych z badań na temat eurosceptycyzmu oraz analizy wpływu kryzysu finansowego na decyzje wyborców. Od 2013 r. uczestnicy projektu zostali już osiem razy zaproszeni do zaprezentowania swoich wyników na konferencjach, z czego trzykrotnie w roku bieżącym: na konferencjach Mid-West Political Science Association w Chicago (dwa artykuły) i Council of European Studies Association w Paryżu. Artykuły konferencyjne są obecnie redagowane do postaci umożliwiającej publikację, a dwa z nich zostały ostatnio przekazane do recenzji.

Słowa kluczowe

Eurosceptycy, zachowania wyborców, polityka partyjna, korupcja, partie polityczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania