European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

AN OPEN LINKED DATA PLATFORM FOR SEMANTICALLY-INTERCONNECTING ONLINE, SOCIAL MEDIA LEVERAGING THE CORPORATE BRAND AND MARKET SECTOR REPUTATION ANALYSIS AND RESPONSE OPTIMIZATION SERVICES

Article Category

Article available in the following languages:

Media społecznościowe pomagają w zarządzaniu reputacją marki europejskich MŚP

W ramach unijnej inicjatywy europejscy naukowcy zaangażowali się w budowę zaawansowanej cyfrowej przestrzeni informacyjnej. Oferują oni małym firmom możliwość lepszego dostępu i czerpania korzyści z zawartości generowanej przez użytkowników.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Finansowany przez UE projekt LINKED2MEDIA (An open linked data platform for semantically-interconnecting online, social media leveraging the corporate brand and market sector reputation analysis and response optimization services) ułatwił ustandaryzowany dostęp do informacji i źródeł danych online. Celem była pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zarządzaniu reputacją firmy oraz w analizach reputacji sektora rynkowego. Aby zrealizować ten cel, partnerzy projektu przeprowadzili analizę wymagań MŚP poprzez zidentyfikowanie luk, niedostatków, potrzeb i problemów. W efekcie przeprowadzono prace związane z modelowaniem koncepcji i projektem architektonicznym, by następnie stworzyć przestrzeń informacyjną w mediach społecznościowych dla państw członkowskich i krajów stowarzyszonych. Opracowano podstawowe komponenty oprogramowania dla wspólnego semantycznego modelu odniesienia, który pozwala europejskim handlowym i przemysłowym MŚP na współpracę, wymianę danych, dostęp do globalnych informacji z mediów społecznościowych oraz zarządzanie marką ich firm. Zespół przygotował strategię zarządzania reputacją firm i marketingu, w której strategiczne informacje na temat użytkowników końcowych porównane zostały z wynikami dotyczącymi sektorów rynku. Przydatność i praktyczność opracowanej platformy i powiązanych z nią usług potwierdzono przy pomocy rzeczywistych scenariuszy przypadków biznesowych z sektora turystyki, produkcji obuwia, żywności i napojów, informatyki i budownictwa w Bułgarii, Grecji, we Włoszech, w Rumunii, Hiszpanii i Turcji. Działania podjęte w ramach projektu 2MEDIA będą miały wpływ na europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa, umożliwiając im uzyskiwanie opinii klientów, identyfikację trendów i bardziej optymalne wykorzystanie strategii marketingowych. Powinno to przełożyć się na większą opłacalność usług i większe zadowolenie klientów.

Słowa kluczowe

Media społecznościowe, zarządzanie reputacją marki, treści generowane przez użytkowników, platforma danych, marka przedsiębiorstwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania