Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obserwacja globalnego cyklu węgla

Obecne możliwości w zakresie globalnej obserwacji i modelowania umożliwiają badaczom szacować budżet węglowy, jednak wciąż istnieje wiele niewiadomych. Finansowana przez UE inicjatywa powstała po to, aby za sprawą systemu obserwacji globalnego cyklu węgla i analizy dostarczyć więcej danych lepszej jakości na temat dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4).

Gospodarka cyfrowa

W ramach inicjatywy GEOCARBON (Operational global carbon observing system) zaprojektowano skoordynowany system obserwacji globalnego cyklu węgla i analizy. Członkowie konsorcjum stworzyli także zbiór zharmonizowanych danych dotyczących węgla w perspektywie globalnej i opracowali ulepszone systemy asymilacji danych dotyczących cyklu węglowego. Badacze systematycznie gromadzili i organizowali oddolne dane szacunkowe dotyczące wahań ląd-atmosfera, przybrzeżnych i ocean-atmosfera. W ten sposób uzyskano wszechstronną i całkowicie opartą na danych aktualizację największych zasobów i wahań w globalnym cyklu węgla. Modele obliczające wahania i zapasy związków węgla oraz możliwość ich ograniczenia ulepszono i połączono ze zintegrowanymi modelami oceny. Celem było określenie ekonomicznej wartości udoskonalonego systemu globalnej obserwacji związków węgla. Wyniki oparto na kombinacji przedziału danych, algorytmów, statystyk i szacunków modelowych oraz ich interpretacji. Zintegrowane podejście pozwoliło wyjaśnić wiele różnych komponentów globalnego cyklu węgla. Zespół projektu zajął się także bardziej szczegółowo pewnymi aspektami globalnego cyklu węgla, takimi jak CH4 (oprócz CO2), a także rolą obszarów tropikalnych, tj. dwoma kluczowymi elementami nie badanymi dotychczas. Projekt GEOCARBON dostarczył zharmonizowane dane sumaryczne na temat zbiorników, zasobów i ujść węglowych, pozwalając tym samym lepiej zrozumieć cykl węglowy i jego rolę w zmianie klimatu. Wspomaga proces podejmowania decyzji na podstawie monitorowania oraz realizację zobowiązań podjętych w ramach traktatu w sprawie środowiska, a także przyczynia się do realizacji celów klimatycznych GEOSS 2015 (Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi).

Słowa kluczowe

Cykl węgla, dwutlenek węgla, metan, obserwacja globalnego cyklu węgla, zmiana klimatu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania