Skip to main content

Security and decontamination of drinking water distribution systems following a deliberate contamination

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ograniczamy ryzyko skażenia wody pitnej

Ujęcia wody pitnej są narażone na ataki polegające na celowym skażeniu, które mogą mieć daleko idące skutki dla zdrowia publicznego i gospodarki. W ramach europejskiego projektu opracowano kompleksową metodę naprawy systemów wody pitnej po celowym skażeniu.

Technologie przemysłowe

Elementy infrastruktury wodociągowej, takie jak zbiorniki i rury, są łatwym celem ataków terrorystycznych przy pomocy zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych. Atak taki skutkowałby nie tylko bezpośrednimi szkodami wśród użytkowników, ale także spowodowałby zakłócenie dostaw wody. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SecurEau opracowano system wczesnego ostrzegania mający zminimalizować skutki społeczne takiego ataku. Powstały także narzędzia umożliwiające szybkie lokalizowanie źródła skażenia i jego rozprzestrzeniania się oraz metod oczyszczania systemu wodociągowego, wraz z wewnętrznymi ścianami rur. Przy budowie systemu wczesnego ostrzegania badacze przetestowali szereg nowych czujników, aby wykryć wszelkie znaczące zmiany jakości wody, oraz opracowali zaawansowane modele matematyczne do optymalizacji położenia tych czujników w sieci wodociągowej. Przyjrzeli się również metodom identyfikacji źródeł skażenia. Przetestowano wiele metod czyszczenia i odkażania, aby znaleźć najskuteczniejszą w odniesieniu do zbiorników i ścian rur. Opracowano dokładne metody bezpiecznego postępowania z odpadami pochodzącymi z procesu odkażania. Wyniki tych prac wykorzystano do budowy ostatecznego narzędzia do modelowania i podejmowania decyzji (które można dołączyć do planu bezpieczeństwa wodnego) dotyczących postępowania w przypadku skażenia. Działania te nie tylko pomogą w ochronie przed skutkami przyszłych skażeń, ale także umożliwią lepsze monitorowanie i codzienną obsługę infrastruktury wodnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania