Skip to main content

Reduction of Suicides and Trespasses on RAILway property

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie bezpieczeństwa kolei

Koleje i stacje kolejowe często są obiektem aktów wandalizmu i miejscem podejmowania prób samobójczych. Poprawa środków bezpieczeństwa może pomóc w uniknięciu wypadków i tragedii, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i punktualność pociągów

Zmiana klimatu i środowisko

Infrastruktura kolejowa jest często wykorzystywana przez wandali wyrażających swoje poglądy poprzez dewastację cudzego mienia, a także przez osoby nieszczęśliwe, które chcą targnąć się na własne życie. Takie zdarzenia mogą poważnie zakłócać świadczenie usług dla tysięcy pasażerów i prowadzić do znacznych opóźnień. W ramach finansowanego ze środków UE projektu RESTRAIL (Reduction of suicides and trespasses on railway property) zespół projektowy skoncentrował się na ograniczeniu liczby nielegalnych wtargnięć i samobójstw na terenach kolei. Stwierdzono, że zapobieganie tym dwóm czynnikom zapewni najlepsze rezultaty. Aby osiągnąć te cele, w ramach projektu opisano najlepsze praktyki i dane badawcze z całego świata oraz przeanalizowano czynniki wpływające na te zjawiska i zbadano ich konsekwencje. W ramach projektu poddano ocenie stosowane obecnie środki zapobiegawcze, aby opracować nowe sposoby radzenia sobie z tymi zjawiskami w celu utworzenia zestawu zaleceń i wytycznych w tym obszarze. Dzięki współpracy ekspertów z branży kolejowej, a także z policji, służb ratowniczych, środowiska akademickiego i mediów utworzono internetowy zestaw narzędzi wspierający władze w ograniczaniu liczby samobójstw i nielegalnych wtargnięć. Zespół projektowy zebrał i przeanalizował wartościowe dane dotyczące samobójstw na terenach kolei oraz przypadków nielegalnych wtargnięć, a także zidentyfikował środki umożliwiające ograniczenie liczby takich incydentów. Jednym z kluczowych osiągnięć zespołu projektowego było opracowanie narzędzi i metod w oparciu o najbardziej skuteczne środki miękkie (np. kampanie medialne) i środki twarde (rozwiązania techniczne). Sektor kolejowy może zapobiegać omawianym zjawiskom i usprawnić funkcjonowanie przez zastosowanie różnych rozwiązań, takich jak kampanie edukacyjne i technologicznie zaawansowane środki odstraszające. Poprzez zapewnienie decydentom sektora kolejowego narzędzi do powstrzymywania samobójstw i nielegalnych wtargnięć zespół projektu RESTRAIL pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa, usprawnieniu ochrony i poprawie niezawodności transportu kolejowego.

Słowa kluczowe

Koleje, wandalizm, próby samobójcze, nielegalne wtargnięcia, przemysł kolejowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania