CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Evaluating the Climate and Air Quality Impacts of Short-Lived Pollutants

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze modele atmosfery dla nietrwałych zanieczyszczeń

Naukowcy z Chin i Europy wykorzystali nowoczesne modele chemiczne i klimatyczne w badaniu kluczowych procesów zachodzących w atmosferze. Ocenili też komputerowe modele nietrwałych zanieczyszczeń klimatycznych (SLCP) i ich przenoszenie na duże odległości za pomocą obserwacji naziemnych, jak i satelitarnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu ECLIPSE (Evaluating the climate and air quality impacts of short-lived pollutants) opracowano i przetestowano strategie ograniczania emisji nietrwałych związków chemicznych w atmosferze oraz obliczono wpływ tego zjawiska na klimat i jakość powietrza. Wśród badanych SCLP znalazły się metan, aerozole i ozon, a także ich prekursory. Uczestnicy projektu wykazali, że włączenie do globalnego wykazu emisji gazów spalanych w pochodniach może pomóc w ustaleniu źródeł dużej ilości skupisk sadzy obserwowanej zimą i wiosną w Arktyce. Dane o emisjach wykorzystano do referencyjnych symulacji stanu obecnego przy pomocy czterech zaawansowanych modeli symulacji Ziemi i sześciu modeli transportu związków chemicznych. Modele te porównano z szeregiem zbiorów danych pochodzących z obserwacji naziemnych i satelitarnych z Arktyki, Azji i Europy. Globalne potencjały temperatur, globalne potencjały ocieplenia i inne dane klimatyczne zostały porównane w ujęciu różnych związków chemicznych, w różnych okresach. Członkowie konsorcjum porównali też wpływ różnych sposobów transportu na klimat i wykorzystali wyniki tego zestawienia do stworzenia programów kompensacji emisji dwutlenku węgla oraz ulepszenia planowania transportu. W projekcie ECLIPSE oszacowano również wpływ SLCP zarówno na zanieczyszczenie powietrza, jak i zmianę klimatu oraz zidentyfikowano środki łagodzące. Przygotowano broszurę dla interesariuszy, prawodawców i ogółu społeczeństwa. Zawarte w niej informacje dadzą prawodawcom bardziej przejrzysty obraz wpływu emisji nietrwałych czynników wymuszających klimat na zmianę klimatu i jakość powietrza. Dane pochodzące z projektu umożliwią porównanie wspomnianych, nietrwałych czynników z ich trwałymi odpowiednikami (takimi jak dwutlenek węgla). W perspektywie informacje te zostaną wykorzystane do oceny działań nakierowanych na polepszenie jakości powietrza i przeciwdziałanie efektom zmian klimatycznych.

Słowa kluczowe

Atmosferyczne, nietrwałe zanieczyszczenia, klimat, SLCP, jakość powietrza, emisje, wymuszanie klimatyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania