Skip to main content

Quantifying projected impacts under 2°C warming

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skutki wzrostu temperatur

Obecnie trwa poważna dyskusja nad tym, czy możliwe jest ograniczenie globalnego ocieplenia do wzrostu temperatury o 2°C, co ma dalekosiężne konsekwencje dla Europy i reszty świata. W ramach pewnej unijnej inicjatywy podjęto próbę uporania się z tym zagrożeniem poprzez obliczenie skutków i określenie najlepszych strategii łagodzenia następstw takiego wzrostu temperatury.

Zmiana klimatu i środowisko

Unijny strategiczny cel, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu średnich temperatur o najwyżej 2°C, musi opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej, aby umożliwić przewidywanie możliwych skutków. Dzięki inicjatywie IMPACT2C (Quantifying projected impacts under 2°C warming) uzyskano bardziej przejrzysty obraz skutków zmian klimatu i wiążących się z nimi kosztów. Korzystając z szeregu modeli komputerowych, uczeni określili wpływ ocieplającego się klimatu na takie czynniki, jak woda, energia, rolnictwo, infrastruktura i zdrowie. Konsorcjum IMPACT2C zebrało wszystkie dostępne dane dotyczące klimatu dla całej Europy i określiło wzorce zmiany klimatu w oparciu o istniejące symulacje wykorzystujące wiele modeli. Partnerzy projektu przedstawili kilka innowacji, na przykład zastosowanie zharmonizowanych scenariuszy socjoekonomicznych do określenia skutków i sposobów przystosowywania. Jednym z głównych elementów inicjatywy była kwestia niepewności. Dlatego zostały opracowane metody zintegrowanej oceny niepewności oraz jej konsekwencji w różnych sektorach. Stworzono platformę modelowania dla europejskich zasobów wodnych oraz protokół do zestawiania modeli skutków dla hydrologii i wód. W ramach inicjatywy IMPACT2C skupiono się na stworzeniu wyczerpującej oceny skutków zwiększenia temperatury o 2°C na leśnictwo, rolnictwo i usługi ekosystemowe oraz związanych z tym kosztów. Ponadto konsorcjum opracowało strategię modelowania jakości powietrza i przeprowadziło symulacje z udziałem substancji zanieczyszczających atmosferę: ozonu, dwutlenku azotu i cząstek stałych. Do nowatorskich aspektów inicjatywy IMPACT2C można zaliczyć wykorzystanie zharmonizowanych założeń socjoekonomicznych, gwarantujących zgodność indywidualnych ocen ze scenariuszem 2°C, zarówno pod względem skutków, jak i przystosowania. Zapewniły one też kompatybilność ocen w ramach różnych sektorów. Poza przeprowadzeniem szeregu europejskich studiów przypadku, w ramach projektu oszacowano też skutki zmian klimatu w wybranych, reprezentacyjnych obszarach szczególnie narażonych na te zmiany. Były to m.in. Bangladesz, dwa regiony w Afryce (dorzecza Nilu i Nigru) i Malediwy. W ramach projektu zestawiono wszystkie zgromadzone informacje, w celu przedstawienia i podkreślenia zagrożeń, kompromisów, synergii i kosztów związanych z globalnym ociepleniem. Stworzono internetowy atlas, który będzie szczególnie przydatny dla władz europejskich uczestniczących w międzynarodowych negocjacjach w sprawie zmian klimatu. Projekt IMPACT2C przyczynił się do lepszego poznania złożonych procesów i oddziaływań między systemami środowiskowymi, ekonomicznymi, społecznymi i technologicznymi. Zgromadzono łatwo dostępne informacje dotyczące klimatu, przydatne w podnoszeniu świadomości i nadające się do przekazania szerokim grupom odbiorców, w tym prawodawcom, mediom i innym zainteresowanym stronom.

Słowa kluczowe

Globalne ocieplenie, wzrost temperatury o 2°C, IMPACT2C, zmiana klimatu, modele hydrologiczne, modele wpływu wody, scenariusze społeczno-ekonomiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania