Skip to main content

Assessment methodologies for forward looking Integrated Pedestrian and further extension to Cyclists Safety Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona niechronionych

W ramach badania UE opracowano procedury oceny stosowanych w pojazdach systemów bezpieczeństwa wykrywających pieszych. W ramach projektu zintegrowano istniejące protokoły z innowacyjnymi środkami oraz dostarczono dane niezbędne do utworzenia algorytmów podejmowania decyzji oraz oceny uszkodzeń.

Zmiana klimatu i środowisko

Odsetek wypadków drogowych z udziałem pieszych w Europie wynosi od 19 do 38% w zależności od miejsca. Ponadto wskaźnik ten nie uległ zmianie pomimo postępów w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. Prowadzono kilka projektów UE, dzięki którym opracowano technologie wykrywające pieszych, ale ich wykorzystanie jest ograniczone. Jednym z powodów może być niska świadomość społeczna oraz brak zmierzonych korzyści płynących ze stosowania takich systemów. Celem finansowanego ze środków UE projektu ASPECSS (Assessment methodologies for forward looking integrated pedestrian and further extension to cyclists safety systems) jest zapewnienie niezbędnej metodologii do testowania. Wynikiem pracy projektowej miały być nowe formy testowania różnych samochodowych systemów bezpieczeństwa pieszych, w tym systemów autonomicznego hamowania awaryjnego (AEB). Celem nowych testów było zintegrowanie bieżących metod testowania, aby wspomóc programy oceny konsumentów. Prace liczącego 13 członków zespołu projektowego prowadzone były od września 2011 r. do lipca 2014 r. W ramach projektu zaproponowano metodologię opartą na wykorzystaniu protokołów AEB i protokołów pasywnego bezpieczeństwa pieszych programu UE na rzecz oceny nowych samochodów. Przy pomocy tej metodologii oszacowano i porównano prawdopodobne koszty obrażeń ciała odnoszonych przez pieszych. W ramach projektu wykorzystano zestaw scenariuszy wypadków opracowanych na podstawie istniejącej literatury i najnowszych danych doświadczalnych. Inne działania konsorcjum obejmowały określenie pionierskich specyfikacji dotyczących obiektów testowych, narzędzi i procedur wykorzystywanych w testach AEB. Wynikiem prac było określenie warunków granicznych, technologii w zakresie techniki i ograniczeń czujników. Dzięki projektowi ASPECESS udało się rozwiązać złożony problem dotyczący procesu podejmowania przez system decyzji o rozpoczęciu hamowania lub jego nierozpoczynaniu. Konsorcjum zbadało również testy przy użyciu impaktora oraz symulacje wykonane dla różnych powszechnie stosowanych rodzajów pojazdów. Zespół projektowy określił znaczenie różnych parametrów testowych w oparciu o kryteria uszkodzeń głowy, co dalej usprawniło ogólną metodologię przeprowadzania oceny. Projekt ASPECSS umożliwił opracowanie procedur testowania nowej generacji systemów bezpieczeństwa pieszych montowanych w pojazdach. Przyjęcie takich systemów przez konsumentów w oparciu o proponowane metody testowania może pomóc ograniczyć wysoki wskaźnik wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg.

Słowa kluczowe

Pojazdy, piesi, systemy bezpieczeństwa, testowanie, metodologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania