Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja INGOS

Międzynarodowa konferencja INGOS (INGOS International Conference) odbędzie się w dniach 21-24 września w Utrechcie, Holandia.

21 Września 2015 - 24 Września 2015
Utrecht, Niderlandy

InGOS to dofinansowany ze środków unijnych projekt, który wspomaga dostęp do krajowych infrastruktur badawczych, ukierunkowanych na doskonalenie i poszerzanie europejskiego potencjału obserwacyjnego gazów cieplarnianych innych niż CO2 oraz integrację tychże infrastruktur. Konferencja położy nacisk na gazy cieplarniane inne niż CO2 oraz na sposób, w jaki obserwacje mogą pomóc w łagodzeniu zmiany klimatu, zajmując się konsekwencjami dla różnych sieci, technologii, systemów energetycznych, strategii i społeczeństwa.

Sesje konferencyjne poświęcone będą platformom obserwacyjnym; zapewnieniu jakości oraz harmonizacji/przechowywaniu danych; emisjom gazów cieplarnianych innych niż CO2: studiom procesów oceanicznych i lądowych; pomiarom przepływów i skali ekosystemu oraz innym tematom.

Więcej informacji:
http://www.ingos-infrastructure.eu/ScienceConference2015