Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium nt. "2012 MarineTargets", Brest, Francja

Europejskie seminarium pt. "2012 MarineTargets: europejska strategia morska i problemy otwartego morza" odbędzie się w dniach 9-11 grudnia w Breście, Francja.

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej, państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do ew...

9 Grudnia 2008 - 9 Grudnia 2008
Francja

Europejskie seminarium pt. "2012 MarineTargets: europejska strategia morska i problemy otwartego morza" odbędzie się w dniach 9-11 grudnia w Breście, Francja.

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej, państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do ewaluacji i ochrony jakości swojego środowiska morskiego. Wyznaczając ambitny cel utrzymania lub osiągnięcia "dobrego stanu środowiska morskiego" do roku 2020, dyrektywa jest filarem europejskiej strategii dla środowiska morskiego. Dlatego też ważne jest, aby zdefiniować dobre warunki dla środowiska morskiego do roku 2012.

Jednym z głównych tematów dyskusji będzie otwarte morze, które stanowi 64% powierzchni wód morskich na świecie. Otwarte morze to obszar w odległości powyżej 200 mil morskich od brzegu, który jest już poza jakąkolwiek jurysdykcją państwową. Problemów otwartego morza jest wiele i są one istotne dla całego świata: gospodarcze (połowy głębinowe, badania morskie, poszukiwania biologiczne, instalacje wydobywcze itd.), prawne (zmiany prawa morskiego i konwencji międzynarodowych) i środowiskowe.

Seminarium organizowane pod egidą francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej, kierowane jest do ekspertów pracujących w ministerstwach, organów i organizacji międzynarodowych, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych (NGO), organizacji rybackich i innych zainteresowanych stron na szczeblu międzynarodowym.Więcej informacji:
http://www.efaro.eu/default.asp?ZNT=S0T1O223F0Z2