Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego "Możliwości": współpraca międzynarodowa


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


W programach badawczych UE udział bierze ponad 100 państw z całego świata. Działania te
kontynuowane będą w ramach programu „Współpraca” stanowiącego część Siódmego programu
ramowego. Obejmuje on współpracę międzynarodową w dziesięciu obszarach tematycznych oraz
dziedzinach przekrojowych. Realizacja tych działań przebiegać będzie w koordynacji z programami
„Współpraca”, „Ludzie” i „Możliwości” w ramach Siódmego programu ramowego.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Badania i rozwój realizowane w ramach współpracy międzynarodowej wniosą wkład w
wytworzenie globalnych dóbr publicznych oraz pomogą w zbudowaniu pomostu między
poszczególnymi państwami świata. Na świecie powstały już pokaźne zasoby wiedzy naukowej
poprawiającej jakość życia mieszkańców państw rozwijających się, jak również obywateli UE.
Siódmy program ramowy wniesie także, w miarę możliwości, swój wkład w zrealizowanie w
zrealizowanie do roku 2010 milenijnych celów rozwoju.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Większy udział naukowców i instytucji badawczych z krajów trzeciego świata, przy zachowaniu
stosownych ograniczeń podyktowanych względami bezpieczeństwa zapewniających
przestrzeganie elementów poufności obecnych w ramach obszarów tematycznych. Będą oni
zachęcani do wykorzystania tej możliwości, zarówno poprzez udział w badaniach prowadzonych
w ramach współpracy, jak i poprzez stypendia.
Szczególne działania w zakresie współpracy w każdym z obszarów tematycznych poświęconych
krajom trzeciego świata w przypadku wzajemnego zainteresowania współpracą w określonych
dziedzinach wybranych na podstawie poziomu naukowego i technologicznego oraz potrzeb.
Działania te mają ścisły związek z umowami o współpracy dwustronnej, dialogiem
wielostronnym pomiędzy UE a wspomnianymi krajami lub grupami krajów oraz służyć będą za
uprzywilejowane narzędzie współpracy między UE a takimi krajami.
W szczególności, do działań
takich należą:
• działania mające na celu wzmocnienie potencjału badawczego krajów
kandydujących oraz sąsiednich;
• działania w ramach współpracy ukierunkowane na kraje rozwijające się oraz
wschodzące gospodarki, skupione na ich konkretnych potrzebach w różnych
dziedzinach takich jak zdrowie, rolnictwo, rybołówstwo oraz ochrona środowiska i
realizowane w warunkach finansowych dostosowanych do możliwości tych krajów.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Międzynarodowa współpraca pod auspicjami Siódmego programu ramowego dodatkowo
zintegruje UE ze społecznością światową, przyczyniając się tym samym do postępu badań
naukowych i technologii w krajach budujących własny potencjał wiedzy. Przyczynią się one, z
jednej strony, do wzbogacenia badań naukowych prowadzonych w Europie o wiedzę gromadzoną
na całym świecie, zwiększając, z drugiej strony, świadomość naukową i technologiczną oraz
poziom kompetencji społeczeństw i przedsiębiorstw z krajów rozwijających się.