Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego "Możliwości": infrastruktury badawcze


INFRASTRUKTURY BADAWCZEInfrastruktury badawcze odgrywają coraz większą rolę w postępie wiedzy, technologii oraz ich
stosowaniu. Prace nad nimi wymagają obszernej wiedzy specjalistycznej. Infrastruktury
badawcze powinny być wykorzystywane w skali europejskiej przez szerokie grono naukowców
i różne gałęzie przemysłu.

Jakie korzyści odniosą obywatele:Spośród przykładów infrastruktur badawczych wymienić można źródła promieniowania, banki
danych w genomice i naukach społecznych, obserwatoria w naukach o środowisku, systemy
obrazowania, pomieszczenia sterylne dla potrzeb opracowywania nowych materiałów lub
nanoelektroniki, infrastruktury elektroniczne oparte na technologiach informatycznych i
komunikacyjnych oraz teleskopy. Cechą owych urządzeń, zasobów oraz usług jest zdolność do
przyciągania ludzi i inwestycji oraz potencjał wnoszenia wkładu w rozwój gospodarczy na
poziomie krajowym, regionalnym i europejskim. Dlatego też mają one istotne znaczenie dla
badań, kształcenia i innowacji.


Jakie korzyści odniosą naukowcy:Rozwój pionierskich infrastruktur badawczych wymaga szerokiego zakresu wiedzy
specjalistycznej. Jednocześnie właśnie dzięki tym infrastrukturom możliwe jest powstanie
rozwiniętego środowiska naukowo-badawczego oraz przyciąganie naukowców reprezentujących
różne kraje, regiony i dyscypliny. Z infrastruktur badawczych korzystają tysiące naukowców i
studentów z uniwersytetów, instytutów badawczych oraz różnych gałęzi przemysłu, z Europy i
z zagranicy

Infrastruktury badawcze można uznać za strategiczne centra doskonałości w zakresie badań i
szkoleń, a także za czynniki ułatwiające powstawanie partnerstw publiczno-prywatnych w
dziedzinie badań. Zaletą współpracy międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej są osobiste
kontakty naukowców pochodzących z różnych państw, zajmujących się różnymi dyscyplinami i
zatrudnionych w różnych miejscach pracy. Ponieważ działania prowadzone w ramach tych
struktur lokują się w pionierskich obszarach nauki, przyciągają one zainteresowanie młodych
ludzi i skłaniają ich do wyboru kariery naukowej.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP::Przemysł korzysta z infrastruktur badawczych w ramach współpracy z naukowcami. Ważnym
efektem budowy i późniejszej eksploatacji infrastruktur jest rozwój podaży i popytu. Taki
potencjał innowacyjny można dostrzec w mobilności naukowców w wymiarze publicznoprywatnym
oraz w nowych technologiach stosowanych przy tworzeniu instalacji badawczych na
poziomie światowym, czy też powstających przy okazji badań nowych produktach lub
przedsiębiorstwach. Infrastruktury badawcze stanowią oczywisty bodziec dla rozwoju przemysłu
oraz odgrywają wyjątkową rolę w tworzeniu strefy łączącej naukę i przemysł.

Wywołują one także skutki społeczno-gospodarcze – np. w miejscu, w którym zlokalizowane są
ogólnoeuropejskie infrastruktury badawcze często można znaleźć „klastry technologiczne”
stosownej branży przemysłu czy też tzw. parki technologiczne. Takie strategiczne centra
transferu wiedzy dają lepsze możliwości nawiązywania kontaktów w zakresie badań
międzydyscyplinarnych, bądź też stanowią większą atrakcję dla firm z sektora wysokich
technologii. W rezultacie różne regiony często rywalizują ze sobą o nowe instalacje, co może
stanowić także okazję do rozwoju współpracy publiczno-prywatnej w zakresie finansowania
działań badawczych.