Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: żywność, rolnictwo i biotechnologia


ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I BIOTECHNOLOGIA


Postęp wiedzy w dziedzinie zrównoważonej gospodarki, produkcji i wykorzystywania zasobów biologicznych (mikroorganizmów, roślin i zwierząt) da podstawę do opracowania bezpieczniejszych, ekologicznych i konkurencyjnych produktów i usług w sektorach rolnictwa, rybołówstwa, produkcji pasz, przemysłu spożywczego, zdrowia, leśnictwa oraz w sektorach pokrewnych. Oczekuje się, że wniesiony zostanie ważny wkład we wdrażanie istniejących oraz przyszłych polityk i przepisów z zakresu zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin oraz ochrony konsumenta. W ramach koncepcji europejskiej biogospodarki opartej na wiedzy wspierane będą nowe źródła odnawialne energii.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Nauka, przemysł i społeczeństwo wspólnie podejmą wyzwania społeczne, gospodarcze i ekologiczne stawiane przez zrównoważoną gospodarkę zasobami biologicznymi. Będą one także wykorzystywać postępy w zakresie biotechnologii mikroorganizmów, roślin i zwierząt dla opracowania nowych, zdrowszych, ekologicznych i konkurencyjnych produktów i usług. Rozwój obszarów wiejskich i wybrzeży realizowany będzie poprzez pobudzanie gospodarek lokalnych przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa i różnorodności kulturowej.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Prowadzone będą badania nad bezpieczeństwem łańcuchów żywnościowych i paszowych, chorobami dietozależnymi, wyborem żywności przez konsumenta oraz wpływem żywności i odżywiania na zdrowie.

Działania badawcze obejmować będą:
• zrównoważoną produkcję i gospodarkę zasobami biologicznymi środowiska lądowego, leśnego i wodnego: umożliwianie badań nad systemami produkcji zrównoważonej; zdrowiem i produkcją roślinną oraz zwierzęcą; dobrostanem zwierząt; rybołówstwem i akwakulturą, w tym nad ich użytkowaniem i zrównoważonym korzystaniem z ich różnorodności biologicznej;
• narzędzia służące do wdrażania stosownych strategii, polityk i przepisów prawa wspierających europejską biogospodarkę opartą na wiedzy;
• integralność i kontrola łańcucha żywnościowego („od stołu do gospodarstwa”) podlegać będzie badaniom, obejmującym kwestie żywności, zdrowia i dobrego samopoczucia;
• nauki o życiu i biotechnologia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych pozwolą uzyskać ulepszone rośliny uprawne i zasoby leśne, pasze, produkty pochodzenia morskiego i technologie wykorzystania biomasy na potrzeby energii, środowiska oraz wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej, takich jak materiały i chemikalia.

Europejskie platformy technologiczne wnoszą wkład w określanie wspólnych priorytetów badawczych w różnych dziedzinach, takich jak technologie i procesy żywnościowe, genomika roślin, leśnictwo i związane z nim gałęzie przemysłu, ogólne zdrowie zwierząt oraz ich hodowla.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Przewiduje się, że powstanie europejskiej biogospodarki utoruje drogę dla innowacji i skutecznego transferu technologii, docelowo obejmując wszystkie gałęzie przemysłu i sektory gospodarki, w których wytwarza się, gospodaruje lub w inny sposób wykorzystuje zasoby biologiczne, a także pokrewne usługi w sektorach producenckim i konsumenckim. Działania te odpowiadają europejskiej strategii w dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii. Oczekuje się, że będą one sprzyjać rozwojowi konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw zajmujących się rolnictwem, biotechnologią i produkcją nasion i żywności, a w szczególności MŚP z sektora wysokich technologii, przy jednoczesnej poprawie warunków życia i stanu zdrowia społeczeństwa.