Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczneNAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE


Europa stoi przed szeregiem wyzwań społeczno-gospodarczych, istotnym więc jest ich zrozumienie i skuteczne do nich podejście poprzez przygotowanie odpowiednich polityk. Długa tradycja europejska w tej dziedzinie badań oraz różnorodne sposoby podejścia w obszarze ekonomii, spraw społecznych i kultury stanowią wyjątkową możliwość dla przeprowadzenia w tej dziedzinie badań na europejskim poziomie.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Podczas trwania 7PR europejskie badania w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych wspomogą opracowanie odpowiedzi na pytania związane ze zmianami demograficznymi i jakością życia; wykształceniem i pracą w świetle obecnych trendów ekonomicznych; globalną współzależnością i transferem wiedzy; stanem demokracji i udziałem w polityce; różnorodnością kulturową i wartościami ludzkimi.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Więź między działaniami badawczymi a polityką jest chroniona poprzez zagwarantowanie, że badane dziedziny stanowią priorytet na poziomie europejskim i są przedmiotem polityk wspólnotowych. W istocie badania na poziomie UE są szczególne korzystne, ponieważ umożliwiają gromadzenie na skalę europejską danych potrzebnych do zrozumienia złożonych kwestii.

Badania objęte 7PR skupią się na następujących dziedzinach:
• Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy (innowacja, konkurencyjność i polityka rynku pracy; edukacja i kształcenie ustawiczne; oraz struktura gospodarcza i wydajność)
• Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej (modele społeczno-gospodarcze w Europie i na świecie, spójność gospodarcza i społeczna w regionach, wymiar społeczny i gospodarczy polityki ochrony środowiska)
• Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje (zmiany demograficzne, praca i rodzina, zdrowie i jakość życia, polityka młodzieżowa, wykluczenie społeczne i dyskryminacja)
• Europa w świecie (handel, migracja, ubóstwo, przestępczość, konflikty i ich rozstrzygnięcie)
• Obywatel w Unii Europejskiej (uczestnictwo w polityce, obywatelstwo i prawa, demokracja i odpowiedzialność, media, różnorodność kulturowa i dziedzictwo kulturowe, religie, postawy i wartości)
• Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe (wykorzystanie i wartość wskaźników we wdrażaniu polityki w mikro i makroskali)
• Działania typu foresight/badania wybiegające w przyszłość (konsekwencje globalizacji wiedzy, migracji, starzenia się społeczeństwa, przyszłe dziedziny badawcze i dyscypliny naukowe).

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Poprzez 7PR przemysł i MŚP będą aktywnie zachęcane do udziału we wszystkich działaniach, szczególnie tych objętych programem „Współpraca”. Działania objęte naukami społecznoekonomicznymi i humanistycznymi oferują MŚP możliwość uczestnictwa, w charakterze członków, w zespołach będących źródłem wiedzy, jak i rolę odbiorcy wiedzy poprzez jej zastosowanie.