Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: zdrowie


ZDROWIE


Program badawczy w dziedzinie zdrowia ma na celu poprawę stanu zdrowia obywateli Unii Europejskiej, jak również zwiększanie konkurencyjności oraz innowacyjności europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw w sektorze zdrowia. Program dotyczyć będzie również problematyki zdrowotnej w wymiarze globalnym, takiej jak np. epidemie. Dzięki współpracy z UE możliwość rozwoju potencjału badawczego uzyskają kraje rozwijające się

Jakie korzyści odniosą obywatele


Obywatele odniosą korzyści z europejskich badań w dziedzinie zdrowia dzięki naciskowi na: tzw. translational research (przekładanie podstawowych odkryć naukowych na zastosowania kliniczne), rozwój i walidację nowych terapii oraz metod propagowania zdrowia i profilaktyki, w tym promocję zdrowego starzenia się, narzędzia diagnostyczne i technologie medyczne, jak również zrównoważone i sprawne systemy opieki zdrowotnej
Badaniom klinicznym poddane zostanie wiele chorób takich jak choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, zakaźne, psychiczne i neurologiczne, a zwłaszcza związane z procesem starzenia się, takie jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Dzięki przeprowadzeniu międzynarodowych badań wieloośrodkowych z udziałem wymaganej liczby pacjentów możliwe będzie szybsze wprowadzenie nowych leków i terapii

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Finansowane ze środków UE badania w dziedzinie zdrowia skoncentrują się na następujących dziedzinach:
• biotechnologia, podstawowe narzędzia oraz technologie medyczne dla zdrowia ludzkiego:
- badania o dużej wydajności (high-throughput research)
- wykrywanie, diagnozowanie i monitorowanie
- przewidywanie adekwatności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii
- innowacyjne podejścia i interwencje terapeutyczne
• przekładanie badań na rzecz ludzkiego zdrowia na praktyczne zastosowania:
- łączenie danych i procesów biologicznych
- badania nad chorobami mózgu i chorobami pokrewnymi, rozwojem człowieka i procesem starzenia się
- badania chorób zakaźnych przekładające się na praktyczne zastosowania (HIV/AIDS, malaria, gruźlica, SARS, ptasia grypa)
- badania głównych chorób przekładające się na praktyczne zastosowania: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, cukrzyca/otyłość, choroby rzadkie, inne choroby przewlekłe, w tym choroby reumatoidalne, zapalenia stawów i choroby mięśniowo-szkieletowe
• optymalizacja usług opieki zdrowotnej świadczonych obywatelom UE:
- przełożenie wyników badań klinicznych na praktyczne zastosowania kliniczne
- jakość, efektywność i solidarność systemów opieki zdrowotnej, w tym systemów obecnie reformowanych, oraz strategie opieki domowej
- intensywniejsza profilaktyka chorób i lepsze wykorzystywanie leków
- właściwe korzystanie z nowych terapii i technologii dla zdrowia.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Korzystające z badań małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią główny ekonomiczny czynnik napędzający w dziedzinie ochrony zdrowia, biotechnologii oraz technologii medycznych. Dzięki intensywnym badaniom biomedycznym w UE wzrośnie konkurencyjność europejskiego przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, w związku z czym niezbędne jest stworzenie przez UE warunków sprzyjających innowacyjności w sektorach publicznym i prywatnym