Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne


NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE


Działalność w zakresie nanotechnologii, materiałów i technologii produkcyjnych ma duże społeczno-gospodarcze znaczenie. Nanotechnologie umożliwiają nowatorskie rozwiązania co może skutkować większą wydajnością w całym sektorze produkcyjnym jak i w dziedzinie zdrowia/medycyny/rolnictwa.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Tworzenie nowych procesów produkcyjnych może sygnalizować redukcję emisji zanieczyszczeń oraz bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Jednocześnie innowacyjne systemy produkcyjne, z bezpieczniejszymi produktami konsumenckimi o większej niezawodności, z pojazdami o niższym poziomie zanieczyszczeń, połączone z innowacją w budownictwie mają na celu zaspokojenie potrzeb i polepszenie jakości życia poprzez obniżenie ryzyka i poprawę zdrowia i dobrobytu. Promocja wzorców proekologicznej konsumpcji prowadzi do poprawy zdrowia, zwiększenia świadomości społecznej i zmian w zachowaniu obywateli.
Przedłożenie wyników badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie nanotechnologii związane jest z ryzykiem i zagadnieniami o charakterze etycznym. Zagadnienia etyczne odnoszą się do integralności i godności człowieka (np. mikroprocesory monitorujące lub kontrolujące zachowanie ludzi), natomiast ryzyko jest związane z zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:Nanonauki i nanotechnologie
Stworzenie materiałów i systemów o zdefiniowanych wcześniej właściwościach i zachowaniu jest celem, który można osiągnąć na podstawie doświadczeń i poszerzonej wiedzy w zakresie zjawisk i procesów w nanoskali. Prowadziłoby to do powstania produktów i usług nowej generacji o szerokim zakresie zastosowania, jednocześnie minimalizując jakiekolwiek potencjalnie niekorzystne wpływy na środowisko i zdrowie.

Materiały
Badania skupią się na wytwarzaniu nowych materiałów wielofunkcyjnych o właściwościach odpowiadających ich zastosowaniu i przewidywalnej wydajności, wykorzystywanych przy nowych procesach i produktach jak i do ich naprawy.

Nowa produkcja
Podstawą innowacji w tej dziedzinie będzie nowa wiedza i jej zastosowanie względem wzorców zrównoważonej produkcji i proekologicznej konsumpcji. Wymagane są więc odpowiednie warunki do ciągłej innowacji (w działalności przemysłowej i systemach produkcyjnych, łącznie z projektowaniem, budową, wyrobami i usługami) i rozwoju potencjału produkcyjnego (technologie, organizacja oraz urządzenia produkcyjne, jak i zasoby ludzkie), z jednoczesnym spełnianiem wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Integracja technologii stosowanych w przemyśle
Integracja wiedzy i technologii powyższych trzech obszarów badawczych jest zasadnicza w przyspieszeniu transformacji europejskiego przemysłu i gospodarki, przy jednoczesnym przyjęciu bezpiecznego, odpowiedzialnego społecznie i zrównoważonego podejścia. Badania skupią się na nowych zastosowaniach i nowatorskich rozwiązaniach podejmując główne wyzwania, jak i zaspakajając potrzeby w zakresie RTD zidentyfikowane przez wyżej wspomniane europejskie platformy technologiczne.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Zwiększona konkurencyjność w dziedzinie przemysłu oraz produkty o wysokiej jakości zabezpieczają europejskie miejsca pracy, promując tym sposobem spójność socjalną i gospodarczą. Powstające platformy technologiczne również podkreślą aspekty socjalne poprzez swoje ogólnoeuropejskie strategie. Głównym celem będzie maksymalizacja wartości dodanej Europy. Produktem ubocznym postępu w technologii przemysłowej zawsze były nowe przepisy oraz standardy i platformy te z pewnością je zmodernizują i skonsolidują w różnych obszarach działalności człowieka.