Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: energia


ENERGIA


Systemy energetyczne stają w obliczu dużych wyzwań. Konieczność zidentyfikowania i opracowania w porę odpowiednich rozwiązań podyktowana jest alarmującymi trendami w rozwoju zapotrzebowania na energię na świecie, ograniczonymi ze swej natury zasobami konwencjonalnymi ropy i gazu ziemnego oraz potrzebą znacznej redukcji wielkości emisji gazów cieplarnianych. Podjęcie takich działań pozwoliłoby skutecznie złagodzić niszczycielski efekt zmian klimatycznych, skutki szkodliwej zmienności cen ropy naftowej (w szczególności w przypadku silnie uzależnionego od tego paliwa sektora transportu) oraz niestabilności geopolitycznej w regionach pochodzenia dostaw.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Obywatele z badań w przedmiotowym zakresie odniosą korzyści w postaci przystępniejszych cen energii oraz efektywniejszego wykorzystania energii pochodzącej z różnych źródeł. Dzięki temu dojdzie do ograniczenia przyczyn zmian klimatycznych, co z kolei stanowić będzie bezpośrednią korzyść dla każdego.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Naukowcy pomogą w przekształceniu obecnego systemu energetycznego w system bardziej zrównoważony, zmniejszając jego uzależnienie od importu paliw. Rezultatem ostatecznym będzie zróżnicowana struktura źródeł energii, w szczególności źródeł odnawialnych, nośników energii oraz źródeł nie powodujących zanieczyszczeń. Zwiększona zostanie efektywność energetyczna, obejmująca racjonalizację użycia i magazynowania energii, co stanowić będzie odpowiedź na pilne wyzwania z zakresu bezpieczeństwa dostaw i zmian klimatu. Działania w obszarze energii obejmują:
• wodór i ogniwa paliwowe;
• wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
• produkcję paliw odnawialnych;
• paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia;
• technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii;
• technologie korzystne dla środowiska pod względem emisji dwutlenku węgla (technologie czystego węgla);
• inteligentne sieci energetyczne;
• efektywność energetyczną i energooszczędność;
• wiedzę na rzecz polityki energetycznej.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Przemysł europejski uzyskał pozycję światowego lidera w zakresie szeregu technologii wytwarzania energii i efektywności energetycznej. Jest pionierem w dziedzinie nowoczesnych technologii energetyki odnawialnej, m.in. energetyki słonecznej, bioenergetyki i energetyki wiatrowej. UE jest ponadto konkurentem na skalę światową w dziedzinie technologii wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, dysponuje także znaczącym potencjałem badawczym w zakresie procesów wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla. Chcąc utrzymać tę pozycję przemysł europejski musi podejmować dalsze starania w ramach współpracy międzynarodowej.