Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego "Możliwości": badania na rzecz MŚP


MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)MŚP stanowią ważny element europejskiej gospodarki i przemysłu. 23 miliony MŚP w Unii Europejskiej stanowi 99% wszystkich firm oraz do 80% zatrudnienia w niektórych sektorach przemysłowych, takich jak włókiennictwo.

Jakie korzyści odniosą obywatele:Europejskie MŚP są zasadniczym źródłem wzrostu, zatrudnienia, przedsiębiorczości, innowacji oraz spójności gospodarczo-społecznej. Dlatego też istotne jest uwolnienie potencjału poprzez badania i innowacje technologiczne, które umożliwią im przetrwanie i prosperowanie na dłuższą metę. Ich bliższe kontakty robocze ze środowiskiem naukowym zwiększą wartość gospodarki europejskiej, zapewnią szybszy wzrost i więcej ofert pracy

7PR proponuje działania zwiększające udział MŚP w pracach badawczych i oferuje im środki ułatwiające dostęp do wyników badań. Inne korzyści udziału MŚP w 7PR obejmują procentowo wyższy udział finansowania, szerszy wybór systemów finansowania, zdobywanie nowej wiedzy i większe możliwości rozwoju nowych produktów i usług.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:Zgodnie z założeniami 7PR MŚP mogą wzmocnić swoją pozycję poprzez tworzenie sieci i kontaktów partnerskich z partnerami międzynarodowymi, dostęp do ośrodków doskonałości w dziedzinie badań oraz rozwój badań i innowacje.

Zachęta do działań będzie obejmować wszystkie dziedziny nauki i technologie, z wykorzystaniem w tym zakresie także inicjatyw oddolnych. Wydzielone środki finansowe będą przyznawane na:

(i) Badania na rzecz MŚP: wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP w celu rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych.
(ii) Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: wspieranie stowarzyszeń i grup MŚP w rozwijaniu technicznych rozwiązań wspólnych problemów dla większej liczby MŚP w określonych sektorach.

Niniejsze dwa środki są skierowane głównie do dużych stowarzyszeń MŚP z możliwościami innowacyjnymi lecz o ograniczonych możliwościach badawczych. W celu zwiększenia udziału MŚP i korzyści jakie one odniosą wzmocniony zostanie outsourcingowy charakter tych środków.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:Poprzez 7PR MŚP będą aktywnie zachęcane do udziału we wszystkich działaniach badawczych, szczególnie tych objętych programem „Współpraca”. Udział MŚP we Wspólnych Inicjatywach Technologicznych (WIT) będzie zachęcany gdziekolwiek takie działanie jest uznane za stosowne.

Kluczowym elementem 7PR jest proponowane uproszczenie zasad i procedur. Przewidziane środki dotyczyć będą całego cyklu finansowania, łącznie z różnymi elementami systemów finansowania, zasad oraz procedur administracyjnych i finansowych, czytelności dokumentów oraz ich przystępności dla użytkownika.

Proponowane zasady udziału w 7PR precyzują procentowy udział finansowania działań na rzecz badań i rozwoju MŚP na poziomie 75% , a nie na poziomie 50% obecnie stosowanego w 6PR. Powinno to zachęcić MŚP do udziału w programie ramowym poprzez obniżenie ciężaru finansowego. Ponadto, obecna zasada „współodpowiedzialności finansowej” została zastąpiona w propozycji 7 PR funduszem gwarancyjnym, który pokryje ryzyko finansowe mogące wyniknąć z niewywiązania się z umowy uczestników projektu.
-