Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Program szczegółowego „Współpraca”: przestrzeń kosmicznaPRZESTRZEŃ KOSMICZNA


Od 20 lat Europa jest pionierem w zakresie nowoczesnych technologii w wyniku inicjatyw, takich jak Obserwacja Ziemi i Galileo. Europa inwestowała w badania przestrzeni kosmicznej poprzez organizowanie efektywnych pod względem kosztów misji i wspierała inicjatywy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną zapewniając sobie strategiczną rolę w tej dziedzinie.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Niedawno Unia Europejska postanowiła zainwestować w GMES (globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa), który odegra znaczącą rolę w zarządzaniu skutkami klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych. Jednym z zastosowań Galileo będzie wsparcie dla rozwoju systemu poszukiwania i ratownictwa (SAR).
Badania wspierane przez UE przyczynią się do rozwoju Europejskiej Polityki Kosmicznej. Działalność ta wesprze z kolei politykę wspólnotową w dziedzinie rolnictwa, środowiska, rybołówstwa, transportu i telekomunikacji poprzez narzędzia obserwacji przestrzeni kosmicznej lub rozwiązania oparte na badaniach kosmicznych.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


Nauka oparta na badaniach kosmicznych jest siłą napędową nowych rozwiązań technologicznych, które mają wpływ na życie codzienne ludzi. Działalność badawcza objęta 7PR skupi się na następujących dziedzinach:
• Zastosowania oparte na badaniach przestrzeni kosmicznej na rzecz społeczeństwa europejskiego (rozwój satelitarnych systemów monitorowania i usług w ramach GMES związanych z zarządzaniem środowiskiem, bezpieczeństwem, rolnictwem, leśnictwem i meteorologią, ochroną ludności i ryzykiem)
• Badania przestrzeni kosmicznej (wsparcie inicjatyw współpracy Europejskiej Agencji Kosmicznej lub krajowych agencji kosmicznych; koordynacja działań na rzecz budowy teleskopów i detektorów kosmicznych)
• badania i rozwój technologiczny (RTD) na rzecz wzmocnienia obecności w przestrzeni kosmicznej (badania obejmujące długoterminowe potrzeby takie jak transport kosmiczny, biomedycyna, nauki fizyczne i życie w przestrzeni kosmicznej)

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Badania przestrzeni kosmicznej są strategicznym, ważnym dla rozwoju sektorem przemysłu, a ich zastosowanie wspiera działalność gospodarczą i instytucje rządowe. Przedsiębiorstwa europejskie, w przeważającej większości małe i średnie, są ważnymi graczami na międzynarodowym rynku handlowym w zakresie produkcji satelitów, wyniesienia satelity na orbitę, działania systemów satelitarnych oraz dostaw usług łączności satelitarnej w trybie downstream. Nowe badania i technologie zapewnią konkurencyjność przemysłu, a wsparcie oferowane poprzez 7PR zapewnia wymagane do tego celu środk