European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

CarbON Valorisation in Energy-efficient Green fuels

Opis projektu

Działania na rzecz rozwoju zielonego transportu dzięki biomasie

Sektor transportu odpowiada za przeszło 25 % emisji gazów cieplarnianych w Europie i jest jednym z głównych czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w miastach. Biomasa jest jednym z czynników, które mogą ograniczyć ślad węglowy tego sektora. Pochłaniając CO2 w procesie rozwoju, biomasa jest zasobem odnawialnym, który może zostać przetworzony w biopaliwa na potrzeby transportu. Ze względu na wysoką złożoność procesu i koszty, do produkcji biooleju napędowego wykorzystuje się mniej niż 0,1 % biomasy. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu CONVERGE zamierza zweryfikować działanie innowacyjnego łańcucha wartości na potrzeby produkcji ekologicznego biooleju napędowego. W ramach prac badacze umożliwią ponowne wykorzystanie odpadów i biomasy wtórnej jako zasobu do produkcji ekologicznego metanolu wykorzystywanego w biopaliwach.

Cel

The CONVERGE project will validate an innovative value chain for the production of green biodiesel. The innovative configuration will reduce the total number of unit operations needed to achieve the conversion of secondary biomass and waste streams into green biodiesel, while simultaneously producing additional intermediate green refinery products. The CONVERGE project will demonstrate 5 unit operations in 3 grouped processing steps (pre-processing, valorization & enhanced methanol), taking these new combinations from the discovery stage (TRL3) to development stage (TRL5). The combination of these technologies will increase the biodiesel production from secondary biomass by 12% together with biodiesel production will be reduced by up to 2100 M€ across Europe. In this project, risks are mitigated from the very start; each unit can be implemented as a stand-alone function within a modified state-of-the-art technology chain and thus provide immediate performance and energy efficiency improvements. Moreover, the units when used together have synergies that allow even more efficiency gains. The new units to be taken from discovery to development are: CCT: Catalytic cracking of tars from a gasifier to below green C8, integrated with BITS: Recovery of refinery products including aromatics for green C6-C8 fraction (BTX). Then, SER: Sorption-Enhanced Reforming is adopted for H2 and CO2 separation, integrated with EHC: Highly efficient electrochemical compression of green H2 with by-product fuel EMM: Enhanced Methanol Membrane synthesis to ensure green biodiesel production. The technology will be validated for more than 2000 cumulated hours. The CONVERGE consortium covers the whole value chain from secondary biomass supply to biodiesel production, demonstrating the new unit operations on site within an ambitious 50 months period.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2018-RES-SingleStage

Koordynator

POLITECNICO DI MILANO
Wkład UE netto
€ 511 875,00
Adres
PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32
20133 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 511 875,00

Uczestnicy (9)