European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

STOrylines of futuRe extreMes

Opis projektu

Poszukiwanie miejsc, w których susze przechodzą w powodzie

Naukowcy przestrzegają, że postępująca zmiana klimatu doprowadzi do występowania większej liczby susz przeradzających się w nagłe powodzie. Pomimo tego, że obecnie susze i powodzie stanowią z punktu widzenia badań i zarządzania kryzysowego dwa osobne zjawiska, zespół finansowanego ze środków ERBN projektu PerfectSTORM zamierza zbadać zjawisko suszy przeradzającej się w powódź, aby w ten sposób poszerzyć naszą wiedzę na temat wzajemnych oddziaływań między hydrologią i społeczeństwem. W tym celu w ramach rozmów narracyjnych oraz warsztatów opartych na symulacjach mentalnych badacze zgromadzą jakościowe opowieści. Na podstawie szeregów czasowych danych hydrologicznych i danych dotyczących społeczności zostaną opracowane informacje ilościowe, które zostaną poddane analizie, a na ich podstawie powstaną modele. Naukowcy będą również badać globalne zbiory danych, co pozwoli im na ustalenie rodzajów tego typu zjawisk występujących na świecie, a także miejsc, w których dochodzi do nich najczęściej. Dzięki technikom modelowania społeczno-hydrologicznego opracują także trójwymiarową przestrzeń możliwości.

Cel

Future climate projections show a strengthening of the hydrological cycle with more droughts and floods expected. This means a higher likelihood of cascading drought-to-flood disasters such as the Millennium Drought – Brisbane flooding in Australia or the California drought – Oroville spillway collapse in the US. Current research and management treat floods and droughts as independent, which leads to large underestimations of their future risk. Droughts allow ample time for impacts and adaptation, which influence hazard, exposure, and vulnerability of a subsequent flood. There are anecdotal examples of these events, but research is needed on the underlying interactions between hydrology and society. In the PerfectSTORM project (‘STOrylines of futuRe extreMes’), I propose to study drought-to-flood events to provide the understanding needed to prevent major disasters in the future. The innovative approach that I will develop is based on a combination of qualitative and quantitative storylines of past and future drought-to-flood risk in case studies and extrapolation of this rich case study information to the global scale. Qualitative storylines will be collected with narrative interviews and mental simulation workshops and will be edited and analysed. Quantitative storylines will be developed from timeseries of hydrological and social data that will be analysed and modelled. These storylines will then be combined in an iterative way using innovative data visualisation. A range of global datasets will be analysed to find global types and hotspots of drought-to-flood events and a global future 3D possibility space will be developed using socio-hydrological modelling. Positive pathways for future management of drought-to-flood events in different parts of the world will then be explored. The PerfectSTORM project will provide in-depth understanding of the hydrosocial feedbacks and dynamic vulnerability of cascading hazards.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

STICHTING VU
Wkład UE netto
€ 1 489 442,00
Adres
DE BOELELAAN 1105
1081 HV Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 489 442,00

Beneficjenci (1)