Skip to main content

FaciLitating Access to Socio-economic ResearcH through Information and Communications Technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Korzyści polityczne z badań naukowych

Badacze z UE pomogli zilustrować zastosowania polityczne europejskich badań dzięki serii specjalnych publikacji. Celem było usprawnienie prawodawstwa w oparciu o skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat wyników szóstego i siódmego programu ramowego (odpowiednio 6PR i 7PR) oraz umocnienie dialogu politycznego.

Gospodarka cyfrowa

Choć programy 6PR i 7PR przynoszą bardzo pożyteczne rezultaty w kontekście polityki UE 2020, komunikacja między badaczami a prawodawcami nie jest doskonała. Przyczyną są między innymi nieefektywne działania informacyjne oraz brak standaryzacji zarządzania danymi dotyczącymi projektów. Rozwiązanie tych problemów było celem projektu FLASH-IT (Facilitating access to socio-economic research through information and communications technology), finansowanego ze środków UE. Założeniem było wniesienie wkładu w oparte na dowodach naukowych prawodawstwo dotyczące priorytetów strategii UE 2020 przy pomocy skutecznego rozpowszechniania informacji na temat wyników programu Nauki Społeczne i Humanistyczne (SSH). Drugim celem było wsparcie dialogu politycznego dotyczącego nauki i technologii. Prace konsorcjum złożonego z pięciu członków trwały od końca 2011 r. do końca 2014 r. Badacze zgromadzili istotne dla polityki wyniki badań z około 100 projektów SSH finansowanych ze środków 6PR i 7PR. Wśród tematów znalazło się szereg szerokich zagadnień, takich jak inteligentny, zrównoważony wzrost oparty na włączeniu społecznym. Na podstawie wyników przygotowano zbiór dziewięciu syntetycznych ujęć polityk, przedstawiających zastosowania badań naukowych w administracji publicznej. Dodatkowo przygotowano 21 ostrzeżeń dotyczących badań w kontekście polityki. Publikowane co miesiąc dokumenty przypominały informacje prasowe i omawiały ważne i istotne w kontekście polityki aspekty badań SSH. Rozsyłano je pocztą elektroniczną i zamieszczano na stronie internetowej projektu. Na stronie znalazły się też setki innych publikacji, w tym broszury, plakat i pięciominutowy film wideo na temat projektu. Przygotowaną w ramach projektu obszerną bazę danych także udostępniono na stronie. Konsorcjum zorganizowało szereg warsztatów tematycznych, ułatwiających dialog między interesariuszami. Miały one na celu przede wszystkim o budowę długoterminowej komunikacji i współpracy. Inicjatywa FLASH-IT pomogła w lepszym informowaniu o wynikach około 100 projektów z dziedziny SSH, mających znaczenie dla polityki UE. Oznacza to lepszą współpracę między badaniami naukowymi a polityką.

Słowa kluczowe

Prawodawstwo, skuteczne rozpowszechnianie informacji, UE 2020, badania społeczno-ekonomiczne, nauki społeczne i humanistyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania