Skip to main content

Advances in Numerical and Analytical tools for DEtached flow prediction

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe metody przewidywania przepływów rozdzielonych

Naukowcy korzystający ze środków unijnych podjęli współpracę z przemysłem lotniczym, aby zbadać mechanizmy fizyczne przepływów rozdzielonych oraz opracować nowe metody i rozwiązania.

Technologie przemysłowe
Badania podstawowe

W ramach projektu ANADE (Advances in numerical and analytical tools for detached flow prediction) kilka europejskich uczelni, ośrodków badawczych i dużych firm podjęło współpracę, aby przeszkolić początkujących oraz doświadczonych badaczy na temat przewidywania i kontrolowania przepływów rozdzielonych. Ponadto celem projektu było dokładniejsze poznanie fizyki takich przepływów oraz opracowanie nowych specjalnych metod numerycznych. W podejściu do zjawisk separacji przepływów wykorzystano cztery uzupełniające się pakiety prac. Połączono w nich skuteczne metody numeryczne, analizę receptywności, czułości i niestabilności, algorytmy dotyczące niepewności i tworzenia siatki oraz aeroakustykę obliczeniową. Projekt wspierał wymianę wiedzy i komunikację między przemysłem i nauką. Owocem tych działań są wspólne publikacje i zaawansowane rozwiązania. Opracowano między innymi strategie adaptacji dotyczące błędu przycinania lub metodologii sprzęgania oraz nową generację siatek przystosowanych do złożonych geometrii i zakrzywionych brzegów. Ponadto zespół wdrożył pierwszy prototypowy przemysłowy solver wyższego rzędu i udoskonalił analizę stabilności pod kątem złożonych geometrii i modeli turbulencji. Przeanalizowano też i uzyskano wstępne wyniki dotyczące matematycznego wyrażenia wrażliwości przepływu pod wpływem perturbacji zewnętrznych. W projekcie powstały 32 publikacje, sprawozdania i rozdziały książkowe, które ukazały się w międzynarodowych czasopismach i na forach. Zorganizowano też tygodniowe sympozjum z udziałem ponad 50 osób oraz międzynarodowe warsztaty. Rezultatem projektu ANADE jest wyszkolenie wysoko wykwalifikowanych badaczy oraz utworzenie nowych inicjatyw i synergii, a także podniesienie poziomu badań w dziedzinie aeronautyki, prowadzonych przez państwa europejskie. Ponadto 12 doktorantów wykorzystało wyniki swoich prac w projekcie, co pomoże w nawiązaniu ściślejszej współpracy między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przemysłem. W konsekwencji, dzięki inicjatywie ANADE przemysł może być na bieżąco z najnowszymi technologiami i możliwościami wdrażania procesów projektowania. Nowe techniki umożliwiają skuteczniejszą analizę separacji przepływów i generowania szumów, a także przyczynią się do powstania nowych metod symulacji i udoskonalenia rozwiązań. Rezultaty projektu mają ogromne znaczenie dla tworzenia innowacji technologicznych w przemyśle lotniczym. W przyszłości rozwiązania te mogą przyczynić się do udoskonalenia maszyn lotniczych oraz ograniczenia ich wpływu na środowisko pod względem zanieczyszczenia powietrza i zagrożenia hałasem.

Słowa kluczowe

Przepływy rozdzielone, ANADE, separacja przepływu, algorytmy siatki, złożone geometrie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania