Skip to main content

Sustainable Organisation between Clusters Of Optimised Logistics @ Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Optymalizacja logistyki poprzez współpracę międzynarodową

Zwiększenie wydajności i zrównoważoności europejskich łańcuchów dostaw, logistyki i transportu intermodalnego może przynieść duże korzyści firmom oraz przyczynić się do poprawy konkurencyjności regionalnych gospodarek. Współpraca międzynarodowa i zwiększona liczba europejskich badań pozwalają na rozwijanie logistyki na nowe sposoby.

Technologie przemysłowe

Gospodarkę i handel w Europie można wzmocnić dzięki zoptymalizowanej logistyce i sprawniejszemu zarządzaniu łańcuchami dostaw. Finansowany ze środków UE projekt SOCOOL@EU (Sustainable Organisation between clusters of optimised logistics @ Europe) wspierał regionalne klastry badawcze w różnych regionach Europy. Celem inicjatywy było zwiększenie współpracy w tej dziedzinie, usprawnienie prac badawczo-rozwojowych oraz ułatwienie realizacji wspólnych projektów zmierzających do optymalizacji logistyki. Aby tego dokonać, zespół przeanalizował klastry logistyczne i transportowe przy użyciu kwestionariuszy internetowych i szczegółowych badań. Przygotowano wspólny plan działań, w którym wyszczególniono sześć obszarów działania i 11 propozycji projektów z tych dziedzin. W planie przewidziano stworzenie programu studiów magisterskich we współpracy z wybranymi uniwersytetami, mający umożliwić wymianę wiedzy między regionami i potencjalnymi partnerami. Zapewniono też mentoring dla słabiej rozwiniętych regionów i opracowano plan działań z zakresu mentoringu. Jednym z najważniejszych osiągnięć była organizacja regionalnych warsztatów, w których wzięły udział lokalne podmioty zainteresowane współpracą przy realizacji wspólnego planu działań SoCool@EU. Na warsztatach zebrano opinie interesariuszy na temat obszarów współpracy. W sumie zorganizowano siedem warsztatów w Niemczech, Turcji i Holandii, poświęconych takim zagadnieniom jak innowacje w dziedzinie logistyki, szanse biznesowe w zakresie innowacyjnej logistyki, ekologiczny łańcuch dostaw, logistyka w miastach oraz inteligentne węzły. Zespół wziął ponadto udział w wydarzeniach dotyczących logistyki, które odbyły się w Danii, Francji, Serbii i USA. Końcowa konferencja SoCool@EU, zorganizowana wspólnie z dwiema innymi imprezami logistycznymi, odbyła się w Belgii w 2014 roku pod nazwą "Europejskie Forum Klastrów Logistycznych 2014 — razem na rzecz konkurencyjności". W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób, a wybitni prelegenci omawiali aktualności dotyczące klastrów, strategii łańcuchów dostaw oraz innowacje w tej dziedzinie. Informacje i współpraca będące efektem warsztatów i konferencji końcowej przyczyniły się do poprawy efektywności sektora logistyki.

Słowa kluczowe

Logistyka, zarządzanie łańcuchem, klastry, ekologiczny łańcuch dostaw, konkurencyjność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania