Skip to main content

Intelligent Reconfigurable Machines for Smart Plug&Produce Production

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne narzędzia do zwiększania produkcji w przemyśle wytwórczym

Konkurencyjność europejskiego sektora produkcyjnego zależeć będzie w przyszłości od tego, jak szybko MŚP będą w stanie generować produkty lub usługi przed przewidywanym wzrostem popytu. W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano innowacyjne technologie umożliwiające zwiększenie wydajności produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem jej zwiększania przed prognozowanym wzrostem popytu (ang. "ramp-up").

Technologie przemysłowe

Dotychczasowe procesy zwiększania liczby wytwarzanych produktów i świadczonych usług wymagają dużo czasu i energii, przede wszystkim dlatego, że są przeprowadzane ręcznie. Nie jest to rozwiązanie praktyczne w przypadku wytwórczego MŚP potrzebującego dokonać kilku różnych modyfikacji produktu lub kilkakrotnego powtórzenia tych samych modyfikacji. W tym kontekście, celem projektu I-RAMP3 (Intelligent reconfigurable machines for smart plug & produce production), finansowanego ze środków UE, było opracowanie inteligentnego i elastycznego systemu, który skróciłby przestoje w produkcji i pozwolił na obniżenie kosztów. Aby tego dokonać, partnerzy projektu wprowadzili dodatkowe funkcje do istniejących i nowych sieci produkcyjnych. Uczeni przekształcili konwencjonalne urządzenia produkcyjne w urządzenia sieciowe. Urządzenia te są wyposażone we wbudowane systemy inteligentne, łączące systemy i modele konfiguracyjne w celu uzyskania różnych funkcji, takich jak auto-opis i auto-konfiguracja. Dzięki tym funkcjom możliwe jest zaoszczędzenie mnóstwa czasu i wysiłku, co pozwala na szybsze wdrażanie i utrzymanie lepszej jakości zoptymalizowanego procesu. Prace rozpoczęto od przygotowania modelu komunikacyjnego dla jednorodnych urządzeń o różnorodnych funkcjach. Celem było znalezienie optymalnej konfiguracji urządzeń podczas przyspieszonego przygotowania produkcji w trzech typowych scenariuszach: Wstępne zwiększenie produkcji, zwiększenie produkcji po wymianie komponentów/produktów oraz zwiększenie produkcji po pracach konserwacyjnych. W ramach projektu I-RAMP3 opracowano urządzenia typu plug-and-produce, umożliwiające zwiększenie i uelastycznienie produkcji w oparciu o technologię I-RAMP3. W tym celu stworzono i przetestowano model dla komponentów urządzeń sieciowych o różnych cechach i funkcjonalności, a także połączenia między nimi. Technologię urządzeń sieciowych połączono też z systemem realizacji produkcji (MES) i narzędziem do planowania zasobów (ERP). Partnerzy projektu opracowali ponadto inteligentne czujniki i siłowniki z wbudowanymi systemami inteligencji, umożliwiające szybką wymianę komponentów. Stworzono platformę sprzętu i oprogramowania dla autonomicznych czujników. Następnie komponenty te zintegrowano z technologią urządzeń sieciowych I-RAMP3. Ponadto opracowano zintegrowany, inteligentny system kontroli przepływu zadań oraz niezbędne komponenty na potrzeby zwiększonej i elastycznej produkcji. Zbudowane komponenty wykorzystano w trzech systemach demonstracyjnych, z których każdy opracowany był pod kątem jednego z trzech wymienionych wcześniej scenariuszy. Były to: wstępne zwiększenie produkcji (przygotowanie i uruchomienie nowej linii montażowej do pojazdów elektrycznych), zwiększenie produkcji po wymianie komponentów/produktów (wymiana podzespołów w podjednostce montażowej pojazdów elektrycznych), zwiększenie produkcji po pracach konserwacyjnych (udoskonalenie urządzeń przy pomocy funkcji wtórnego wykorzystania i konserwacji predykcyjnej). Projekt I-RAMP3 przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności MŚP należących do sektora wytwórczego dzięki opracowaniu narzędzi zmniejszających koszty i poprawiających wydajność produkcji. Nowa technologia oparta na inteligentnych komponentach służących do komunikacji, auto-opisu i auto-konfiguracji powinna przybliżyć europejską branżę produkcyjną do realizacji wizji dotyczącej elastycznej, adaptacyjnej i zrównoważonej produkcji w inteligentnych zakładach przyszłości.

Słowa kluczowe

Produkcja, MŚP sektora produkcji, zwiększanie produkcji, I-RAMP3, urządzenia sieciowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania