Skip to main content

Suppression Of underwater Noise Induced by Cavitation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ciche statki — przywracanie ciszy na oceanach

Zrozumienie hałasu generowanego przez maszyny i kawitacyjne śruby napędowe ma kluczowe znaczenie w obniżaniu poziomu hałasu generowanego przez żeglugę. W celu zweryfikowania modeli i utworzenia map hałasu generowanego przez statki zostały przeprowadzone symulacje obliczeniowe, testy modeli oraz testy na dużą skalę.

Zmiana klimatu i środowisko

Kawitacja to głośne, wywołujące drgania zjawisko, polegające na tym, że woda doprowadzana jest do "zimnego wrzenia" pod wpływem obniżonego ciśnienia, wytwarzając fale uderzeniowe w momencie, gdy pęcherzyki kawitacyjne implodują po wejściu w obszary wyższego ciśnienia, co powoduje hałas. Ten podwodny hałas, generowany przez stale rosnący ruch morski, może mieć negatywny wpływ na duże ssaki i ryby morskie. Finansowany ze środków UE projekt SONIC (Suppression of underwater noise induced by cavitation) miał na celu zrozumienie, stworzenie mapy i zminimalizowanie hałasu otoczenia generowanego przez żeglugę. Inicjatywa skupiła czołowe światowe instytuty hydrodynamiki, ekspertów ds. hałasu, projektantów systemów napędowych, uniwersytety, europejskie stocznie i biologów morskich. Celem inicjatywy było opracowanie wytycznych do określenia i złagodzenia hałasu podwodnego emitowanego przez statki na morzach europejskich. Partnerzy projektu opracowali techniki modelowania hałasu kawitacyjnego w sposób doświadczalny w skali modelowej oraz za pomocą symulacji komputerowych. W celu dokonania walidacji technik numerycznych i doświadczalnych przeprowadzono pomiary pełnej skali na specjalnym statku do badań, jak również w pobliżu ruchliwego szlaku żeglugowego. Badacze utworzyli również mapę rozkładu przestrzennego dźwięku generowanego przez pojedynczy statek (ślad hałasu) i przez zespoły statków w danym obszarze (mapa hałasu). Dane z automatycznego systemu identyfikacji (AID) przesyłane przez jednostki pływające wykorzystywane były w modelach promieniującego hałasu do tworzenia map hałasu. Opracowano i przetestowano narzędzie do tworzenia mapy i śledzenia podwodnego hałasu (NFMT). Narzędzie NFMT można wykorzystać podczas wdrażania monitoringu wskaźnika opisowego 11 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, która odnosi się do wprowadzenia energii, w tym hałasu, do środowiska morskiego. Wytyczne opracowane przez partnerów projektu mogą posłużyć jako dokument referencyjny. Dokument będzie przydatny dla organów krajowych, organizacji klasyfikujących, konstruktorów, budowniczych i operatorów statków oraz decydentów z UE i Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Wyciszanie oceanów w ten sposób umożliwi projektowi SONIC poprawę stanu środowiska w wodach europejskich i jakości życia organizmów morskich.

Słowa kluczowe

Hałas generowany przez statki, mapy hałasu, kawitacja, maszyny, wytyczne dot. hałasu podwodnego, testy, zatwierdzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017