Skip to main content

Advancement of the bilateral Partnership in scientific Research and Innovation with the Russian Federation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystać potencjał zacieśnienia współpracy między UE i Rosją w dziedzinie nauki, technologii i innowacji

Rosja należy do kluczowych partnerów strategicznych Europy i głównych beneficjentów dofinansowania UE. Jedna z inicjatyw unijnych umocniła współpracę w dziedzinie nauki, technologii i innowacji między Federacją Rosyjską a krajami członkowskimi i stowarzyszonymi UE.

Technologie przemysłowe

Rosja jest jednym z największych pozaeuropejskich uczestników programów ramowych badań i rozwoju technologicznego. W tym kontekście, celem projektu BILAT-RUS-ADVANCED (Advancement of the bilateral partnership in scientific research and innovation with the Russian Federation), finansowanego ze środków UE, było dalsze umocnienie dwustronnej współpracy między UE i Rosją w zakresie ST&I. Aby umocnić strategiczne partnerstwo w dziedzinie ST&I między UE i Rosją, w projekcie BILAT-RUS-ADVANCED rozwijano dwustronny dialog polityczny między prawodawcami i kluczowymi aktorami reprezentującymi europejskie i rosyjskie społeczności ST&I. W tym celu koordynowano polityki i programy badawcze państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, dotyczące Rosji. Promowano również dwustronną współpracę między najlepszymi naukowcami i organizacjami poprzez informowanie o możliwościach udziału w projektach siódmego programu ramowego (7PR) i programu Horyzont 2020, w tym także o możliwościach skorzystania ze środków rosyjskich. Partnerzy projektu przeprowadzili kilka wydarzeń kooperacyjnych i informacyjnych skierowanych do naukowców i interesariuszy sektora innowacji, aby ułatwić przygotowywanie wspólnych prac badawczych i wykorzystanie rezultatów projektów 7PR i Horyzont 2020. Zajmowano się także możliwościami europejskich naukowców w zakresie udziału w rosyjskich programach z zakresu badań i innowacji. Zespół projektu BILAT-RUS-ADVANCED zorganizował Rok Nauki Rosja-UE 2014 — cykl wydarzeń eksponujących współpracę UE i Rosji w dziedzinie nauki, technologii i innowacji. Wybrał on, prowadził i koordynował ponad 170 wydarzeń w ramach Roku, a także realizował działania informacyjne i promocyjne. Odpowiadał również za organizację konferencji zamykającej projekt. Przygotowano serię dokumentów strategicznych. Można tu wymienić analizę rosyjskiego systemu innowacji, wraz z problemami w zakresie współpracy w dziedzinie innowacji, sprawozdanie zawierające zalecenia na temat przyszłej polityki działań dotyczących współpracy UE-Rosja w dziedzinie ST&I oraz artykuł opisujący możliwości współpracy ST&I między UE i Rosją w ramach programu Horyzont 2020. Prace przeprowadzone w ramach projektu BILAT-RUS-ADVANCED powinny przyczynić się do wytworzenia efektu synergii w dziedzinie nauki, technologii i innowacji, umożliwiając Europejczykom i Rosjanom wypracowanie podejść do przyszłych wspólnych działań.

Słowa kluczowe

UE-Rosja, nauka, technologia i innowacje, BILAT-RUS-ADVANCED, współpraca dwustronna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania