Skip to main content

Global Energy Assessment: Dissemination within the EU

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie globalnej oceny energetycznej

UE finansuje publiczną kampanię informacyjną na temat niedawno ukończonego raportu nt. globalnej oceny energetycznej (GEA).

Energia

Raport GEA został stworzony przez ponad 300 analityków z 75 krajów i stanowi kompleksowy dokument w zakresie polityki energetycznej. Raport dostarcza obiektywne, naukowe, istotne dla polityki analizy globalnych wyzwań i opcji energetycznych i przedstawia kilka potencjalnych scenariuszy w zakresie globalnej energii. Projekt "Global Energy Assessment: Dissemination within the EU" (GEA DISSEMINATION) umożliwił finansowanie działań promujących raport GEA podczas kilku globalnych wydarzeń. Przyznana dotacja posłużyła do wsparcia dwóch spotkań: w Londynie, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano raport, oraz w Brukseli, gdzie zaakcentowano jego znaczenie dla polityki UE. Projekt GEA DISSEMINATION obejmował koszty podróży, koszty administracyjne i koszty przygotowania raportu na powyższe spotkania. Projekt wspierał również opracowanie broszury i kilku krótkich filmów stanowiących wprowadzenie do raportu GEA. Materiały te są łatwo dostępne na stronie internetowej GEA oraz w serwisie YouTube. Raport GEA stanowi cenne ogólnoświatowe źródło informacji o energii dla decydentów. Projekt GEA DISSEMINATION promuje świadomość społeczną potrzebną, aby raport wywarł wpływ na globalne polityki energetyczne.

Słowa kluczowe

Globalna ocena energetyczna, publiczne rozpowszechnianie informacji, raport GEA, polityka energetyczna, wyzwania energetyczne, świadomość społeczna, globalna energia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania