Skip to main content

Japan-EU Partnership in Innovation, Science and TEchnology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa i Japonia łączą siły w celu zwiększenia potencjału naukowego, technologicznego i innowacyjnego

Unijna inicjatywa pozwoliła na umocnienie współpracy pomiędzy Europą i Japonią w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI).

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo
Badania podstawowe

STI są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju Europy i Japonii, ponieważ oba te regiony poszukują sposobu na pobudzenie swoich wolno rozwijających się gospodarek. Mając świadomość znaczenia STI w zakresie wzmacniania doskonałości badawczej w UE, projekt Horizon 2020 promuje międzynarodową współpracę w tym zakresie, której celem jest sprostanie globalnym wyzwaniom i wspieranie polityki zewnętrznej UE. Celem finansowanego ze środków UE projektu JEUPISTE (Japan-EU partnership in innovation, science and technology) było wspieranie dialogu dotyczącego polityki wobec STI pomiędzy UE i Japonią, usprawnianie dwustronnego przekazywania informacji, organizowanie wydarzeń integracyjnych i spełnianie indywidualnych potrzeb naukowców i organizacji naukowych. W ramach Horizon 2020 ustanowiono krajowy punkt kontaktowy w Japonii, który został sfinansowany przez rząd. Celem jest rozpowszechnianie informacji o największych badaniach i programach wspierania innowacyjności prowadzonych w UE, a także zapewnienie bezpośredniego wsparcia japońskim naukowcom i instytucjom poprzez udzielanie im pomocy w zakresie procedur aplikacyjnych. Aby wzmocnić przyszłą współpracę UE i Japonii w zakresie STI, stworzono Europejską Grupę Interesów dla Japonii. Pełni ona rolę platformy komunikacji dla agencji STI z krajów europejskich i Japonii, które są zainteresowane współpracą. W ramach promocji Horizon 2020 w Japonii oraz japońskich programów finansowania badań i rozwoju, mobilności i wymiany personelu w Europie zorganizowano w sumie 26 wydarzeń i 22 prezentacje. Łącznie poprzez te dwustronne działania mające na celu rozpowszechnianie informacji udało się dotrzeć do 2700 właściwych interesariuszy. Zorganizowano sześć inicjatyw w zakresie budowania partnerstwa, których celem było połączenie społeczności naukowych, stanowiących część inteligentnych społeczności, zajmujących się energoelektroniką i biotechnologią. W wyniku tych działań uczestnicy zawiązali 11 partnerstw w ramach współpracy pomiędzy UE i Japonią. Utworzono biuro pomocy, którego zadaniem było udzielać odpowiedzi na pytania związane ze współpracą pomiędzy UE i Japonią w zakresie STI. Rozwiązano niemal 1000 spraw. Biuro pomocy w Japonii zapewniło wsparcie dla 57 aplikacji Horizon 2020, związanych z japońskimi organizacjami. Przeprowadzono pięć seminariów szkoleniowych dotyczących zarządzania projektami dla uniwersyteckich administratorów badań w Japonii. Zorganizowano dodatkowe seminaria szkoleniowe dotyczące japońskich programów w punktach kontaktowych w Europie. Ponadto sporządzono dziewięć raportów analitycznych, których zadaniem było wspieranie dialogów dotyczących polityki współpracy UE i Japonii w zakresie STI. Dzięki projektowi JEUPISTE udało się pogłębić współpracę pomiędzy Europą i Japonią w zakresie STI. Działania te powinny przynieść korzyści społeczeństwom, które muszą sprostać podobnym wyzwaniom społecznym.

Słowa kluczowe

Japonia, nauka, technologia i innowacje, JEUPISTE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania