Skip to main content

Engineering Virtualized Services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przystępne cenowo i wysokojakościowe usługi wirtualne dla przedsiębiorstw

Zmniejszenie wydatków, łatwiejsze odzyskiwanie danych po awarii, bardziej wydajne operacje IT i skuteczniejsze zarządzanie ciągłością działania to jedne z wielu argumentów przemawiających za wdrożeniem usług wirtualnych w przedsiębiorstwie. Na przeszkodzie do korzystania z takich usług stoją jednak dwa problemy, których rozwiązania podjął się zespół projektu ENVISAGE.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

Według danych statystycznych opublikowanych przez Eurostat w 2014 r. zaledwie 19% przedsiębiorstw w Europie korzysta z usług w chmurze dostępnych dzięki wirtualizacji oprogramowania. To znacznie mniej niż np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie 82% przedsiębiorstw posiada strategię wykorzystania chmury hybrydowej. Partnerzy projektu ENVISAGE (Engineering Virtualized Services) uważają jednak, że potencjalne korzyści zapewniane przez wirtualizację oprogramowania są warte wysiłków włożonych w usunięcie barier uniemożliwiających jej wdrożenie na szerszą skalę. "Jeżeli chodzi o strategię wdrażania takich usług, usługi wirtualne są bardziej zorientowane na przedsiębiorstwo niż na technologię", mówi Einar Broch Johnsen, koordynator projektu z Uniwersytetu w Oslo. "Oznacza to, że proces ich wdrażania w chmurze oraz ich skalowania odzwierciedla logikę biznesową usługi oraz porozumienia o poziomie usług (SLA) po stronie klienta, a nie strukturę dostarczania usług zapewnianą przez dostawcę chmury". Johnsen oraz jego zespół uważają, że do przekonania niechętnych przedsiębiorstw potrzebne są dwa elementy. Pierwszy składa się z wydajnych i dynamicznych środków do analizy, kompozycji i wdrażania usług zgodnie z jakościowymi i ilościowymi wytycznymi poziomu usług. Drugim elementem jest dynamiczna kontrola zasobów, takich jak pojemność przechowywania i przetwarzania, zgodnie z wewnętrznymi politykami usług. Aby spełnić oba te wymogi, zespół opracował praktyczne ramy typu open source na potrzeby opartego na modelu rozwoju usług wirtualnych bazujących na dostępnych zasobach. "Zastosowane przez nas podejście stanowi część metodyki DevOps [rozwój i eksploatacja]", wyjaśnia Johnsen. "Modele współegzystują z oprogramowaniem, są wyodrębniane z oprogramowania, ich projekt może być bardziej precyzyjny w celu odzwierciedlenia krytycznych części kodu, a bardziej ogólny i przybliżony w przypadku części mniej krytycznych. Jest to istotne, ponieważ obecnie żadne oprogramowanie nie jest opracowane od podstaw, zatem w przypadku opartych na modelu narzędzi do analizy nie powinno się przyjmować takiego założenia". Opracowane w ramach projektu ENVISAGE semantyczne podstawy wirtualizacji oraz porozumienie o poziomie usług (SLA) wykraczają poza obecny stan techniki. Zespół projektu wykorzystał zautomatyzowane narzędzia do analizy w celu opracowania opartych na porozumieniu SLA i skalowanych usług zdolnych do kontrolowania własnych procesów zarządzania zasobami renegocjacji warunków porozumień SLA w niejednorodnym wirtualnym środowisku komputerowym. Od modeli matematycznych po konkretne zastosowania Jak mówi Johnsen, powodzenie projektu wydaje się pewne. "Postawiliśmy sobie dość ambitne cele w zakresie technologii, które ostatecznie udało nam się osiągnąć bez silosów pomiędzy różnymi działaniami badawczymi. Miało to naprawdę duży wpływ na integrację wyników projektu z podejściem DevOps — powstał zestaw narzędzi do automatycznej analizy usług wirtualnych bazujących na dostępnych zasobach. Stosując ten sam model, programiści mogą się skutecznie komunikować z działem ds. kontroli jakości i wdrożenia, wykonywać analizę kosztów dla najbardziej niekorzystnego scenariusza, przeprowadzać testy systematyczne i konfigurować procesy automatycznego monitorowania umowy SLA". Ponieważ zespół projektu ENVISAGE skupiał się na badaniu fundamentalnej semantyki zasobów i architektur wdrożenia, a nie na wprowadzeniu określonej technologii na rynek, opracowane przez niego ramy można łatwo przystosować do różnych stosów technologicznych i różnych poziomów abstrakcji. Zespół nie wyklucza jednak możliwości opracowania ekspresyjnych, wrażliwych na zasoby modeli obsługujących funkcje automatycznej analizy. "Obecnie poszukujemy obszarów zastosowania ram, a kilku partnerów projektu omawia konkretne zastosowania w różnych sektorach. Planujemy wykorzystanie ram opracowanych w ramach projektu ENVISAGE do obsługi panelu sterowania umożliwiającego współpracę zespołów DevOps", tłumaczy Johnsen. Oprócz usług i chmury konsorcjum interesuje się również innymi sektorami, takimi jak logistyka i transport. Ogólnie projekt ENVISAGE dostarcza firmom tworzącym usługi wirtualne środki gwarantujące bardziej wydajną współpracę zespołów ds. rozwoju, eksploatacji i kontroli jakości w ramach dynamicznego procesu DevOps, przy jednoczesnym zadbaniu o to, aby strategie wdrożenia lepiej odzwierciedlały logikę biznesową przedsiębiorstwa. "Przypadki wykorzystania wyników projektu ENVISAGE sugerują, że zwiększenie wydajności dzięki zastosowaniu tego podejścia pozwala nie tylko na podniesienie jakości usług, ale także umożliwia zaoszczędzenie pieniędzy poprzez ograniczenie rozmiaru zespołu DevOps", dodaje Johnsen.

Słowa kluczowe

ENVISAGE, chmura, wirtualizacja, DevOps, porozumienie o poziomie usług, SLA, usługi wirtualne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania