Skip to main content

EU-MED Cooperation to foster Innovation and Exploitation in the Agro-Food Domain

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawniejsza współpraca między nauką i przemysłem przyczynia się do rozwoju branży rolno-spożywczej

Wiodące organizacje przemysłowe i badawcze oraz twórcy innowacji z UE i regionu Morza Śródziemnego połączyli siły, aby zacieśnić współpracę między badaniami naukowymi i innowacjami w przemyśle rolno-spożywczym. Przy wsparciu ze środków unijnych stali się oni zwiększyć konkurencyjność i zrównoważoność branży poprzez umocnienie współpracy z krajami partnerskimi regionu Morza Śródziemnego.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Słaba lub całkowicie nieistniejąca współpraca między przemysłem a instytucjami naukowo-technologicznymi w Afryce utrudnia komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych. Problem polega na tym, że lokalne podmioty, w tym szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, mają ogromne trudności z dostępem do wyników badań w instytucjach publicznych. To utrudnia tworzenie innowacji oraz integrację ekonomiczną z państwami członkowskimi UE w dziedzinie żywności, rolnictwa i biotechnologii. W ramach projektu CINEA (EU-MED cooperation to foster innovation and exploitation in the agro-food domain) pracowano nad czterema głównymi obszarami (celami), aby wyeliminować te ograniczenia. Pierwszy z nich dotyczył umożliwienia współpracy i transferu wiedzy między nauką i przemysłem (R2I) w zakresie odpowiednich metod i technologii. W tym kontekście zorganizowano trzy giełdy kooperacyjne R2I z udziałem przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego i najważniejszych graczy z regionu UE i Morza Śródziemnego. Prace w tym obszarze objęły także program mobilnościowy dla ekspertów oraz współpracę R2I w ramach czterech bliźniaczych projektów R2I. Drugi obszar, nad którym pracowano w projekcie CINEA, koncentrował się na przeprowadzeniu analizy SWOT. Analizę SWOT przygotowano w taki sposób, aby określić aktualne czynniki ułatwiające oraz utrudniające współpracę i wymianę wiedzy między publicznym sektorem badawczym a przemysłem. Uwzględniono w niej zainteresowane strony w dziedzinie technologii i metod z zakresu zrównoważonego rolnictwa. Trzeci cel polegał na wypracowaniu odpowiednich kompetencji i potencjału w kontekście zwiększania innowacyjności. W tym celu zaplanowano i przygotowano projekty współpracy R2I, zorganizowano cztery warsztaty tematyczne dotyczące szkolenia i rozwoju zawodowego oraz zrealizowano związany z nimi program mobilnościowy. Powstały również odpowiednie usługi wspierające trwałą wymianę R2I za pośrednictwem centrum pomocy R2I. Centrum przeznaczone jest dla wszystkich interesariuszy łańcucha wiedzy i oferuje informacje na temat analiz biznesowych i planowania, zakładania działalności gospodarczej, ochrony praw własności intelektualnej oraz patentów. Działania CINEA pomagają w wykorzystywaniu wyników badań naukowych w regionie UE-Morza Śródziemnego. Różnorodne rozwiązania powstałe w ramach projektu przyczyniają się zatem do zbudowania pomostu między badaniami i innowacjami w dziedzinie badań na żywnością i rolnictwem. Rezultaty te stanowią dobrą wróżbę dla społeczności badawczych i przemysłowych, pomagają w reformie polityk oraz przyczyniają się do zwiększenia świadomości społecznej na temat potencjału branży rolno-spożywczej w zakresie innowacji.

Słowa kluczowe

Przemysł rolno-spożywczy, Morze Śródziemne, badania i innowacje, rolnictwo, CINEA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania