Skip to main content

Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights

Article Category

Article available in the folowing languages:

Imigracja a kultura zachodnia

Wiele krajów zachodnich postrzega napływ imigrantów jako „zagrożenie” dla swojej tożsamości kulturowej. Dokładne zrozumienie tego zjawiska pomoże złagodzić ten spolaryzowany pogląd i opracować bardziej liberalne strategie przyjmowania i integracji uchodźców.

Społeczeństwo

W ujęciu globalnym imigrację można postrzegać na dwa sposoby: jako napływ osób, które wzbogacają kulturę lokalnych społeczności lub jako inwazję obcokrajowców, którzy nie chcą integracji i często odrzucają zachodnie wartości i normy społeczne. Głównym problemem, z jakim musi zmierzyć się cywilizacja Zachodu, jest znalezienie sposobu na zachowanie swoich liberalnych zasad bez pogwałcenia tych samych zasad. Aby zmienić tę sytuację, uczestnicy finansowanego z funduszy UE projektu CULTURAL DEFENSE (Cultural defense of nations: A liberal theory of majority rights) przeanalizowali następstwa właściwe dla tego złożonego problemu. Przyjrzano się również czynnikom kulturowym wpływającym na wybór imigrantów oraz różnicom między liberalnymi a komunitarnymi przesłankami stojącymi za prawami kulturowymi. Zespół opracował nową teorię „obrony narodu przez kulturę” bazującą na zasadach liberalizmu i prawach człowieka. Zaproponowana przez nich koncepcja „konstytucjonalizmu narodowego” pozwala zachować cele kulturowe danego narodu bez konieczności stosowania drastycznych środków sprzecznych z ideą liberalności. Badacze przestudiowali nasilenie się postaw nacjonalistycznych widoczne w większości krajów zachodnich, co przejawiło się wprowadzeniem, mimo liberalnego ustroju, przepisów zmuszających imigrantów do przyjęcia kultury, wartości i obyczajów większości. Zespół CULTURAL DEFENSE skrytykował te przepisy, opowiadając się przeciwko nadmiernemu wykorzystywaniu argumentów kulturowych przy wyborze imigrantów. Zamiast tego zaproponował koncepcję „obrony przez kulturę” umożliwiającą państwom liberalnym ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez odpowiednie prawa imigracyjne. Uczeni sprawdzili również, jak polityka imigracyjna może jednocześnie chronić zarówno prawa człowieka przysługujące migrantom, jak i tożsamość konstytucyjną poszczególnych krajów członkowskich. Wnikliwe wnioski opracowane przez uczestników projektu zostały opublikowane w książce zatytułowanej „The Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights”. Publikacja ta z pewnością pomoże decydentom politycznym oraz zainteresuje środowisko akademickie i ekspertów z dziedziny prawa imigracyjnego, tożsamości konstytucyjnej i praw człowieka. Zgromadzone tam dane i wnioski pozwolą stworzyć lepsze strategie integracji i polityki imigracyjne.

Słowa kluczowe

Imigracja, obywatelstwo, prawa większości kulturowych, samostanowienie, tożsamość konstytucyjna, integracja, liberalizm

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania