Skip to main content

Actinide reCycling by SEParation and Transmutation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologie recyklingowe dla potrzeb odpadów radioaktywnych

Minimalizacja odpadów i maksymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych to kluczowe komponenty systemów energii jądrowej kolejnej generacji. Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali nową technologię, która ma być odpowiedzią na te wyzwania.

Energia

Ponieważ postępy w zakresie energii jądrowej sprzyjają wzrostowi społecznego poparcia dla tej czystej i odnawialnej alternatywnej formy energii, wiele uwagi poświęca się obecnie radioaktywnym odpadom powstałym w procesie jej wytwarzania. Jedna z najbardziej obiecujących technologii służących do ograniczenia wpływu środowiskowego wiąże się z rozdzieleniem gatunków radioaktywnych i przekształceniem ich w bezpieczniejsze formy. Produkty partycjonowania i transmutacji (P&T) są mniej niebezpieczne, a niektóre mogą nawet nadawać się do ponownego wykorzystania w reaktorach jądrowych, ograniczając tym samym również ilość wytwarzanych odpadów. Finansowany ze środków UE projekt ACSEPT ("Actinide recycling by separation and transmutation") zbadał dwa sposoby separacji – złożonego technicznie, wodnego procesu separacji i nowego procesu (pirochemicznego) separacji na sucho. Przed zakończeniem projektu ACSEPT naukowcy przeprowadzili demonstracje na ciepło czterech wodnych procesów P&T opracowanych w celu zastosowania w przyszłych systemach energii jądrowej IV generacji (Gen IV). Stanowiły one zmodyfikowane wersje już istniejących procesów lub wersje specjalnie opracowane w ramach prac projektu ACSEPT. Udostępniono schematy technologiczne dotyczące wszystkich czterech wersji. Ponadto w ramach projektu ACSEPT kontynuowano prace dotyczące dwóch procesów pirochemicznych skoncentrowane wokół wybranych kluczowych etapów procesu i przedstawiono realność ich wykonania jako opcji dla przyszłego recyklingu odpadów radioaktywnych. Technologie IV generacji przeznaczone do wprowadzenia na rynek w 2030 roku koncentrują się na poprawie bezpieczeństwa, minimalizacji ilości odpadów i lepszym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Projekt ACSEPT stanowił ważny wkład w realizację tych celów dzięki opracowanym technologiom i wykonanym testom oraz położeniu nacisku na ważne kierunki przyszłych badań w przemyśle jądrowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania