Skip to main content

CLASSIFICATION OF EUROPEAN BIOMASS POTENTIAL FOR BIOENERGY USING TERRESTRIAL AND EARTH OBSERVATIONS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stały czujnik mierzy potencjał biomasy z przestrzeni okołoziemskiej

Biomasa to ilość materiału biologicznego na danym obszarze. Biomasa jest istotnym źródłem energii odnawialnej. W ramach europejskiego projektu opracowano metodę gromadzenia danych na temat potencjalnej dostępności biomasy przy użyciu technik obserwacji Ziemi ('earth observation' - EO).

Energia

Teledetekcja to najbardziej praktyczna metoda pomiaru pokrycia terenu, gwarantująca skuteczny, niedrogi i niezawodny sposób monitorowania środowiska na skalę globalną, regionalną i lokalną. Teledetekcja pozwala również na dokładny pomiar odizolowanych i niedostępnych obszarów. Platforma opracowana w ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Klasyfikacja potencjału europejskiej biomasy dla celów pozyskiwania energii, dokonywana przy pomocy obserwacji naziemnych oraz obserwacji Ziemi” ('Classification of European biomass potential for bioenergy using terrestrial and earth observations' - Ceubiom) zapewnia zharmonizowane podejście do szacowania zasobów energetycznych pod postacią biomasy. Platforma ta obejmuje dane europejskie, krajowe oraz regionalne, a także informacje zgromadzone w terenie. Partnerzy uczestniczący w projekcie stworzyli także platformę służącą do zwiększania świadomości społeczności naukowej poprzez rozpowszechnianie informacji i najlepszych praktyk w zakresie stosowania i możliwości wykorzystania opracowanej przez nich metodologii. Platforma pozwala również kształcić specjalistów z zakresu EO, rolnictwa oraz leśnictwa w zakresie stosowania nowego zharmonizowanego podejścia oraz pozwala lepiej zrozumieć działania i wymagania poszczególnych stron. W ramach inicjatywy Ceubiom opracowano dokładne i wydajne metody szacowania potencjału biomasy, rozwijając tym samym europejski sektor bioenergii. Projekt wspiera również działania UE zmierzające do rozwijania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania