Skip to main content

Reinforcing capacity towards industrially relevant research on bio-inspired materials and delivery mechanisms

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe materiały wzorowane na organizmach morskich

W ramach europejskiej inicjatywy tworzone są polimery wzorowane na organizmach morskich, przeznaczone do różnych zastosowań konsumenckich i przemysłowych.

Technologie przemysłowe

Synteza materiałów biomimetycznych, wzorowanych na różnych systemach biologicznych, jest popularną dziedziną badań o dużym potencjale praktycznych zastosowań. W tym kontekście uczestnicy projektu "Wzmocnienie potencjału badawczego dotyczącego przydatnych w przemyśle, inspirowanych biologicznie materiałów i mechanizmów dostarczania" (Blue4glue) badają naturalne środki adhezyjne stosowane przez organizmy morskie i działające w obecności wody. Finansowany ze środków UE projekt Blue4glue działa w oparciu o partnerstwo między dwiema europejskimi instytucjami naukowymi oraz centrami technicznymi firmy Procter and Gamble (P&G). Uczestnicy badań planują stworzyć związki bioadhezyjne metodami syntetycznymi lub otrzymać je z naturalnych organizmów morskich celem wykorzystania ich w różnych produktach konsumenckich. Partnerzy posługują się techniką syntezy peptydów fazy stałej Fmoc (SPPS), aby otrzymać peptydy o powtarzających się sekwencjach modyfikowanych przy pomocy aminokwasów DOPA, co pozwala na uzyskanie silnego wiązania z różnego rodzaju powierzchniami. Peptydy te naśladują skuteczne mechanizmy adhezyjne substratów organizmów morskich, odporne na działanie wody. Następnie łączy się je z polichlorkiem winylu (PCW), PEG i polimerami krzemowymi, a otrzymane w ten sposób biopolimery testuje pod kątem interakcji z powierzchniami twardymi. Syntezę biopolimerów optymalizuje się i kontroluje adsorpcję w powierzchniach przy pomocy elipsometrii. Przebadano już adhezyjność kilku modelowych biopolimerów względem różnych powierzchni i zastosowano je jako substancje wspomagające osadzanie w produktach gospodarstwa domowego i wyrobach medycznych. Ponadto, dzięki wyprodukowaniu folii antyprzylepnych, udało się wytworzyć polimery umożliwiające uwalnianie środka adhezyjnego. Dotychczasowe wyniki projektu Blue4glue potwierdzają możliwość zastosowania wiedzy naukowej do tworzenia produktów przemysłowych. Otrzymane na drodze syntezy biopolimery mogą znaleźć zastosowanie na dynamicznym rynku wyrobów konsumenckich i przyczynić się udoskonalenia istniejących technologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania