Skip to main content

Improving the Research Capacity of the Institute of Materials Research in Kosice

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwijanie badań nanomateriałów na Słowacji

Dzięki realizacji finansowanego przez UE projektu umożliwiono rozszerzenie słowackich zdolności do prowadzenia badań naukowych w zakresie najnowszych technologii.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu pod nazwą „Poprawa zdolności badań naukowych Instytutu Badań Materiałowych w Koszycach” (Improving), zapewniono rozszerzenie badań prowadzonych przez Instytut Badań Materiałowych Słowackiej Akademii Nauk (IMR SAS). Inicjatywa ta pomogła w rozszerzeniu wkładu Instytutu do regionalnej gospodarki i rozwoju społecznego poprzez wdrażanie postępów w dziedzinie nanomateriałów i nowych technologii. Umożliwi to także ułatwienie uczestnictwa w Siódmym Programie Ramowym UE i innych projektach międzynarodowych. Sukces ten osiągnięty został poprzez wykorzystanie eksperckich ocen jakości badań prowadzonych przez IMR SAS oraz stworzenie planu działania dotyczącego poprawy zdolności prowadzenia badań naukowych. Niezależny panel ekspertów, odwiedzających tę placówkę, spotkał się z lokalnymi władzami, by przedyskutować korzyści, jakie Instytut może zapewnić dla tego regionu. W przedstawionym raporcie podkreślono jakość zarządzania oraz zdolności Instytutu do prowadzenia badań naukowych. Naukowcy z Instytutu zwiedzili podobne instytuty na terenie Europy w celu dokonania wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania sposobów, jak najlepiej wdrażać zalecenia ekspertów zawarte w planie działania. Roszerzone badania naukowe, edukacja i nowatorska działalność prowadzona przez IMR SAS w rezultacie realizacji projektu, umożliwiły wymianę wiedzy z sektorem przemysłu oraz podwyższenie poziomu inwestycji w tym regionie. Pomoże to w rozwinięciu gospodarki wiedzy w regionie wschodniej Słowacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania