Skip to main content

PROmoting MArine Research Careers

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie kariery w dziedzinie badań morskich

W ramach finansowanego ze środków UE projektu przyjrzano się sposobom na zainteresowanie młodych naukowców karierą w dziedzinie rozwoju technologii transport morskiego.

Technologie przemysłowe

Europejski przemysł morski, który cieszy się ważną pozycją w gospodarce UE, zawdzięcza swoje powodzenie przedsiębiorczości i innowacyjności przedstawicieli branży. Jednym z wyzwań związanych z utrzymaniem tej pozycji jest zainteresowanie wysoce wykwalifikowanego personelu zajmującego się badaniami i rozwojem technologicznym. Wyzwania tego podjął się zespół projektu PROMARC ("Promoting marine research careers"). Opracowano kwestionariusze mające na celu zidentyfikowanie braków w umiejętnościach oraz wymogi dotyczące organizacji badań i rozwoju w tej dziedzinie. Obszary uznawane za wymagające "zasilenia" umiejętnościami to hydrodynamika, dynamika płynów, aspekty środowiskowe i manewrowanie i kontrola napędu. Naukowcy odkryli, że skutecznym sposobem na podniesienie umiejętności może być nawiązanie współpracy z przemysłem i instytutami badawczymi. Odbiorcami docelowymi jest zarówno młodzież w wieku szkolnym, jak i studenci uczelni wyższych. Próbowano do nich dotrzeć poprzez działania promocyjne i inne wydarzenia, takie jak szkoły letnie, konkursy, warsztaty, programy wymiany i staże. Głównym założeniem było zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji w tej fascynującej i dynamicznej dziedzinie. Wartość długoterminowa projektu zostanie uzyskana poprzez trwałe wzbogacanie bazy danych o informacje dotyczące różnych działań promocyjnych. Wyniki projektu mogą również zostać wykorzystane w innych sektorach akademickich, jak i przemysłowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania