Skip to main content

Linking Russia to the ERA: Coordination of MS´/AC´ S&T programmes towards and with Russia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Połączenie zainteresowań badawczych UE i Rosji

Choć UE i Rosja współpracują ze sobą w licznych dziedzinach, takich jak nauka, edukacja i kultura, wciąż pozostaje miejsce na umocnienie współpracy w wielu sferach. Jedna z inicjatyw UE zajęła się rozwijaniem długoterminowego programu wspomagania wspólnych inicjatyw naukowo-technologicznych.

Technologie przemysłowe

Unijny program ERA-NET dokonał już wiele na rzecz przyspieszenia postępów badawczych w państwach członkowskich i stowarzyszonych UE, zwłaszcza w dziedzinie nauki i technologii. Finansowany ze środków UE projekt "Linking Russia to the ERA: Coordination of MS'/AC' S&T programmes towards and with Russia" (ERA.NET RUS) zajął się opracowaniem i przetestowaniem zaawansowanych programów wspólnego finansowania mających usprawnić wspólne badania. Aby zrealizować te założenia, przeanalizowano rosyjski system nauki i technologii i mechanizmy finansowania w ramach współpracy międzynarodowej, sporządzając mapy współpracy naukowo-technologicznej i wyszczególniając udział Rosji w projektach UE. Opracowano też sprawozdanie na temat możliwości i potrzeb w zakresie zaawansowanej współpracy naukowo-technologicznej oraz koordynatorów programów innowacji w państwach członkowskich i stowarzyszonych oraz w Rosji. Zespół ERA.NET RUS udokumentował także programy wspierania współpracy naukowo-technologicznej w dziedzinie badań podstawowych, stosowanych i innowacyjnych oraz projekty współpracy międzynarodowej w zakresie nauki i technologii angażujące zainteresowane instytucje. Poza zdefiniowaniem koncepcji koordynacji działań naukowo-technologicznych zespół projektu opracował i wdrożył dwa pilotażowe zaproszenia do wspólnego składania wniosków w celu stworzenia podstaw dla przyszłych działań wspólnych. Przewidywane jest między innymi zwiększenie skali zaproszeń, opracowanie programów wspólnych oraz promowanie wspólnych standardów wysokopoziomowych w zakresie implementacji. Zaproszenia promowano podczas wydarzeń nawiązywania kontaktów kierowanych do potencjalnych partnerów ze wszystkich zaangażowanych regionów. Opracowano długoterminowy program umacniania współpracy z rosyjską społecznością naukową. W tym celu przygotowano raport formułujący rekomendacje tworzenia tematycznych sieci ERA-NET. W ramach przyszłych działań nakreślono potencjalne priorytety i perspektywy współpracy Rosji z państwami członkowskimi i stowarzyszonymi w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Cele długoterminowe wspierano poprzez konferencje i warsztaty. Projekt ERA.NET RUS przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat programów dwustronnych i krajowych w dziedzinie nauki i technologii oraz do zidentyfikowania wspólnych obszarów współpracy w tym zakresie. Prace w kolejnych latach pozwolą zrealizować pełen potencjał współdziałania i wspólnych wizji naukowych.

Słowa kluczowe

Współpraca naukowa, nauka i technologia, wspólne badania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania