Skip to main content

HRB/Marie Curie Post-doctoral Mobility Fellowship Scheme

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspomaganie badań naukowych w Irlandii

Rekrutowanie irlandzkich naukowców w ramach trzyletniego programu badawczego przyczyniło się do poprawy konkurencyjności irlandzkiej społeczności naukowej i zwiększenia globalnego potencjału naukowego kraju.

Technologie przemysłowe

Działania Marie Curie od dawna należą do najpopularniejszych programów finansowania badań i rozwoju technologicznego, wychodząc naprzeciw potrzebom europejskiej społeczności naukowej pod kątem szkoleń, mobilności i rozwoju kariery. Choć pierwotnie powstały z myślą o wspieraniu mobilności, obecnie ewoluowały do roli programów wsparcia na wczesnych etapach kariery dopasowanych do potrzeb naukowców chcących stać się niezależnymi badaczami. Działający w obrębie siódmego programu ramowego (7PR) projekt "HRB/Marie Curie post-doctoral mobility fellowship scheme" (HRBCOFUND2008) oferował trzyletnie stypendia. Stypendia obejmowały dwuletnie szkolenia w ramach badań podoktoranckich w wiodących zagranicznych instytutach naukowych, a następnie roczną fazę reintegracji w Irlandii. Irlandzka instytucja macierzysta pokrywała koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i dodatkowych szkoleń. Stypendia były udostępniane na podstawie wartości naukowej wniosków badawczych według oceny środowiska międzynarodowego. Uwzględniane było też doświadczenie naukowe kandydatów, ich zaangażowanie w realizację badań i potencjał rozwoju jako niezależnych badaczy. Priorytet przy przyznawaniu stypendiów mieli naukowcy, którym międzynarodowe stypendium mobilności przyniosłoby dodatkowe korzyści w przyszłości. Od wszystkich stypendystów oczekiwano pomyślnego sfinalizowania projektu badawczego do czasu zakończenia stypendium i udało się ten cel osiągnąć wszystkim uczestnikom poza jednym. Dodatkowe wymogi dotyczyły poświadczenia niezależności prowadzonych badań jak również zaprezentowania publikacji, ulepszonych umiejętności badawczych i administracyjnych oraz potencjału nawiązywania współpracy. Nie ulega wątpliwości, że projekt zrealizował główne cele programu stypendialnego. Stypendyści zyskali większą niezależność jako badacze i nowe możliwości rozwoju swoich dojrzewających karier naukowych. Przyczyni się to do poszerzania globalnej wiedzy dostępnej w ich dziedzinach specjalizacji.

Słowa kluczowe

Badania naukowe, programy finansowania, rozwój kariery, stypendium mobilności, podoktoranckie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania