Skip to main content

CERADA – Central European Research And Development Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kluczowe prace przygotowawcze w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej ('Research and Development' - R&D)

W ramach finansowanego ze środków UE projektu poszukiwane są sposoby wzmocnienia fundamentów działań w zakresie badań i rozwoju w krajach Europy Środkowej i zbliżenie tych krajów do reszty Europy.

Zmiana klimatu i środowisko

Republika Czeska, Republika Słowacka oraz Polska połączyły siły tworząc „Środkowoeuropejski obszar badań i rozwoju” (′Central European research and development area′ - Cereda), którego celem jest zwiększenie koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi instytucjami oraz interesantami z sektora R&D. W ramach Cerada skatalogowano prowadzone obecnie w regionie działania z zakresu R&D, jak również możliwości ich wykorzystania. Dane obejmują 150 profili badań oraz 800 partnerstw. Partnerzy uczestniczący w projekcie przeprowadzili badania SWOT (mocnych stron, słabych stron, szans oraz zagrożeń) oraz opracowali dokumentację opisującą, jak kształtować się będzie „wspólna przestrzeń” Cerada. W zakresie umiejętności i wiedzy opracowano w ramach projektu Cerada programy szkoleniowe, skupiające się na zarządzaniu projektami R&D oraz kwestiach transferu technologii, w celu zapewnienia dostępności profesjonalistów dla przyszłych działań. W ramach projektu Cerada przygotowano także podwaliny pod zainteresowanie firm z sektora MŚP oraz kluczowych podmiotów przemysłowych regionu. Zachęcono również naukowców akademickich oraz z sektora prywatnego do wspólnej pracy poprzez warsztaty, seminaria, dyskusje okrągłego stołu oraz spotkania i konferencje ekspertów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania