Skip to main content

Isotopic and Proteomic Approaches to Dehalococcoides Physiology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mikroby pomocne w walce z zanieczyszczeniem

Zanieczyszczenie chemiczne stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i sąsiadujących z nim ekosystemów. Europejscy badacze proponują nowatorską metodę bioremediacji wykorzystującą mikroby do walki z zanieczyszczeniem na terenach skażonych związkami chlorowcopochodnymi.

Zmiana klimatu i środowisko

Związki chlorowcopochodne stanowią największą grupę polutantów środowiskowych, po części na skutek ich powszechnego zastosowania jako biocydów, rozpuszczalników i innych substancji przemysłowych. W celu przezwyciężenia szkodliwych skutków działania tych związków, naukowcy zaproponowali wykorzystanie beztlenowej bakterii Dehalococcoide. Bakteria ta znana jest z tego, że jako jedyna przetwarza chlorowcopochodne związki aromatyczne w ramach swojego cyklu życiowego. Jednak, mimo że gatunek Dehalococcoide został wyodrębniony i opisany pod kątem fizjologicznym, wiele aspektów jego fizjologii nadal pozostaje nieznanych. Głównym celem badań prowadzonych w ramach finansowanego przez UE projektu "Izotopowe i proteomiczne metody badania fizjologii bakterii Dehalococcoide" (Ispadehal) było opisanie fizjologicznych zdolności szczepu Dehalococcoide CDBD1. Był to pierwszy szczep, który wykazał redukcyjną dehalogenację chlorobenzenów i wysoce toksycznych chlorodioksyn. Wykorzystując techniki izotopowe i proteomiczne, partnerzy projektu zbadali fizjologię szczepu CDBD1 i wykazali, że potrafi on redukować toksyczność kilku innych związków, w tym chlorofenoli oraz chlorobifenyli. Wyniki projektu Ispadehal pozwoliły naukowcom na wgląd w podstawową fizjologię bakterii Dehalococcoide oraz możliwości ich wykorzystania w charakterze środków zwalczających polutanty. Wdrożenie nowatorskich strategii bioremediacyjnych będzie miało pozytywny wpływ na środowisko i sferę socjoekonomiczną.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania