Skip to main content

Cenozoic evolution of the Indonesian Throughflow and the origins of Indo-Pacific marine biodiversity: Mapping the biotic response to environmental change

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiany klimatyczne wpływają na rafy koralowe

Badacze pracują nad zrekonstruowaniem historii zmian klimatycznych starożytnych raf koralowych, aby przewidzieć wpływ zmian klimatycznych na obecne ekosystemy raf koralowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Rafy koralowe stanowią zróżnicowane ekosystemy na płytkich wodach, w których żyje około 25% morskiej flory i fauny. Ponieważ rafy koralowe są niezwykle czułe na zakłócenia środowiskowe, można je wykorzystać w celu określenia, jak zróżnicowane pod względem biologicznym morskie ekosystemy zareagują na zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka. Aby zbadać wpływ zakłóceń środowiskowych, w ramach finansowanego ze środków UE projektu THROUGHFLOW (Cenozoic evolution of the Indonesian throughflow and the origins of Indo-Pacific marine biodiversity: Mapping the biotic response to environmental change) przeanalizowano odpowiedzi starożytnych raf koralowych na zmiany klimatyczne występujące w przeszłości. W ramach projektu THROUGHFLOW skupiono się na centrum bioróżnorodności znajdującym się w zachodniej części Indo-Pacyfiku w południowo-wschodniej Azji, aby poznać pochodzenie i opracować sposoby utrzymania bioróżnorodnych ekosystemów. Region ten jest nie tylko najbardziej różnorodnym ekosystemem morskim na płytkich wodach na Ziemi, ale także znajduje się w obrębie przepływu indonezyjskiego (ITF), który wpływa na globalny klimat. Przepływ ITF to prąd przenoszący ciepłą, słodką wodę z Pacyfiku do Oceanu Indyjskiego. Aby zrekonstruować historię tego obszaru, badacze przeanalizowali morskie skamieliny z płytkich wód w Indonezji pochodzące z okresu mioceńskiego (od 23 do 5 mln lat temu). Ponieważ w okresie mioceńskim wystąpił jeden z najcieplejszych okresów w ciągu ostatnich 50 mln lat, stanowi on użyteczny model do przewidywania wpływu bieżącego globalnego ocieplenia. Badacze przeanalizowali warstwy skalne, aby określić czas zdarzeń w okresie ewolucji płytkich morskich ekosystemów w indonezyjskim punkcie o wysokiej bioróżnorodności. Ustalili także warunki środowiskowe, w których rafy koralowe ewoluowały od początku do końca okresu mioceńskiego oraz zbadali ówczesne warunki klimatyczne, aby odtworzyć bieg prądu ITF w tamtym okresie. Po potwierdzeniu istnienia wysokiej bioróżnorodności w okresie mioceńskim zespół projektowy THROUGHFLOW ustalił, że ekosystem rafy koralowej na początku rozwijał się w mglistym środowisku o niskim natężeniu światła. Następnie rafy koralowe przeszły z niskich reliefów do tzw. "dywanów" koralowych, a następnie do przypominających dzisiejsze rafy wysokich reliefów w czystej wodzie o wysokim natężeniu światła. Badacze doszli do wniosku, że rafy koralowe w przyszłości mogą z powrotem rozwijać się w zaciemnionych, głębokich lub mglistych warunkach w miarę postępowania zmian klimatycznych. Jest to możliwe, ponieważ tego typu rafy potencjalnie są bardziej odporne na zakłócenia środowiskowe.

Słowa kluczowe

Zmiany klimatyczne, rafy koralowe, ekosystemy morskie, przepływ indonezyjski, bioróżnorodność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania