Skip to main content

COnverters broadband low power high perforMancE for Telecommunications in Space

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologicznie zaawansowane komponenty satelitarne

Zespół UE opracował dwa różne przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) na potrzeby komunikacji satelitarnej. Wysokosprawne urządzenia małej mocy wykraczają poza obecny stan wiedzy i pomagają ustanowić europejską niezależność w sektorze.

Gospodarka cyfrowa

Sprzęt satelitarnej komunikacji cyfrowej musi uzyskiwać wysoką sprawność przy bardzo niskim poborze mocy. Kluczowym komponentem jest ADC, a naciski ze strony konkurencji będą wymagały jeszcze bardziej zaawansowanych projektów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Converters broadband low power high performance for telecommunications in space" (COMETS) zbadano nowe uodpornione na promieniowanie projekty pochodzące z Europy. Jego celem było zaspokojenie zapotrzebowania na wysoką zdolność przetwarzania, aktualnie niedostępną. Przedsięwzięcie w zamierzeniu miało również zagwarantować Europie długoterminową niezależność. Projekt rozpoczął się w roku 2010 i trwał 41 miesięcy. Badania zorganizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował opracowanie w oparciu o istniejącą technologię innowacyjnego szybkiego ADC o niskim poborze mocy. Wynikiem było uodpornione na promieniowanie urządzenie 10 bit 1,5 GSp, które wykracza poza aktualne stan wiedzy technologicznej. Urządzenie opracowane w ramach pierwszego etapu było przeznaczone do wykorzystania w branży, w krótkim terminie. Zwieńczeniem pierwszego etapu była pozytywna ocena ADC według norm europejskich. W odpowiedzi na średnio- i długoterminowe potrzeby europejskiego sektora kosmicznego, projekt wszedł w etap drugi. Bazując na wynikach etapu pierwszego, drugi ADC miał być urządzeniem o wysokim zakresie dynamicznym HDR o rozdzielczości 12 bit, o częstotliwości taktowania zegara 1,5 GSp. W drugim etapie scharakteryzowano i dokonano walidacji bardziej zaawansowanego urządzenia. Ocena urządzenia i zakwalifikowanie go do zastosowań w kosmosie nie było celem projektu. W ramach projektu COMETS opracowano nowe przetworniki ADC o niespotykanej wcześniej wydajności, budzące zainteresowanie globalnego sektora kosmicznego, jak i również innych sektorów. Ponadto, urządzenia zapewniają przewagę konkurencyjną i długoterminową niezależność Europy.

Słowa kluczowe

Komponenty satelitarne, przetworniki analogowo-cyfrowe, komunikacja satelitarna, komunikacja cyfrowa, telekomunikacja, kosmos, uodpornione na promieniowanie, wysoka zdolność przetwarzania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania