Skip to main content

Development of Bosnia and Herzegovina's Network of Mobility Centres

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bośnia i Hercegowina ważnym ośrodkiem badań naukowych

W ramach finansowanego ze środków UE projektu udało się zlikwidować istotne bariery utrudniające mobilność naukowców w Bośni i Hercegowinie.

Technologie przemysłowe

Mobilność uczonych między państwami członkowskimi UE a krajami kandydującymi powinna mieć charakter dwukierunkowy. Dzięki szeregowi działań Komisji Europejskiej udało się już zacieśnić kontakty międzynarodowe i poprawić dostęp do wysokiej jakości infrastruktury, centrów doskonałości i innych infrastruktur. Konieczne jest wspieranie mobilności, aby zjawisko "drenażu mózgów" mogło ustąpić obiegowi utalentowanych badaczy. W tym kontekście, celem trzyletniego projektu "Development of Bosnia and Herzegovina's network of mobility centres" (BAMONET) było utworzenie w Bośni i Hercegowinie sieci centrów mobilności zgodnie z inicjatywą EURAXESS, oferujących uczonym wysokiej jakości, ujednolicone usługi oraz wsparcie. Co ważne, nowa sieć objęła takich interesariuszy, jak prawodawcy, specjaliści pracujący dla przemysłu, wykładowcy akademiccy i badacze. W ramach projektu utworzono krajową sieć centrów mobilności, w tym organ wysokiego szczebla odpowiedzialny za wsparcie i konsultacje oraz kierowanie działaniami projektu, szereg centrów usługowych oraz lokalne punkty kontaktowe. Aby wspierać badaczy zagranicznych i rodzimych w poszukiwaniu zatrudnienia, utworzono dwa centra usługowe na uniwersytetach w Sarajewie i Banja Luce. Później założono jeszcze dwa centra usługowe na Międzynarodowym Uniwersytecie w Sarajewie oraz Centrum Europroject (EUPC) w Banja Luce. Innym ważnym osiągnięciem projektu BAMONET jest utworzenie krajowego portalu poświęconego mobilności badaczy oraz połączenie z europejskim portalem EURAXESS, co jest gwarancją przestrzegania europejskich standardów i wartości. Obok innych usług portal udostępnia informacje dotyczące relokacji w Bośni i Hercegowinie oraz bazę danych dotyczących organizacji badawczych, stypendiów i grantów. Aby odpowiednio przygotować koordynatorów centrów do informowania o możliwościach i usługach w zakresie mobilności, planowane jest zorganizowanie dwóch szkoleń i dwóch warsztatów. O działaniach i wynikach projektu informowano za pośrednictwem konferencji prasowych, biuletynów elektronicznych oraz podręcznika na temat mobilności, skierowanego do zagranicznych naukowców chcących podjąć pracę w Bośni i Hercegowinie. Omawiany portal powinien przyczynić się do znacznego zwiększenia mobilności badaczy, w obu kierunkach. Inne korzyści do zwiększenie widoczności lokalnych instytucji w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) oraz umocnienie współpracy między instytucjami badawczy z Bośni i Hercegowiny a ich europejskimi odpowiednikami.

Słowa kluczowe

Mobilność naukowców, centrum usługowe, instytucja badawcza, prawodawcy, portal informacyjny, Bośnia i Hercegowina

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania