Skip to main content

Food Refrigeration Innovations for Safety, consumer Benefit, Environmental impact and Energy optimization along cold chain in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Udoskonalanie technologii chłodzenia

Strony zainteresowane technologią chłodzenia podjęły współpracę, aby zbadać i opracować nowe technologie na rzecz efektywniejszego wykorzystania energii i przechowywania żywności.

Zmiana klimatu i środowisko

Energia potrzebna do chłodzenia żywności odpowiada za 8% zużycia energii elektrycznej i 2,5% emisji dwutlenku węgla na świecie. Efektywność chłodzenia żywności oddziałuje na bezpieczeństwo, gospodarkę i środowisko, wpływając nie tylko na konsumentów, ale także na całą branżę chłodniczą. Zespół finansowanego ze środków UE projektu FRISBEE (Food refrigeration innovations for safety, consumer benefit, environmental impact and energy optimization along cold chain in Europe), liczący 26 partnerów z 12 państw członkowskich, pracował nad udoskonaleniem technologii chłodzenia i łańcucha chłodniczego w ogóle. Naukowcy przeanalizowali cały łańcuch chłodniczy, łącznie z systemami pakowania, obsługi, magazynowania, transportowania, sprzedaży detalicznej i chłodzenia w gospodarstwach domowych. Głównym założeniem projektu była poprawa jakości żywności, zwiększenie zaufania konsumentów i konkurencyjności przemysłu europejskiego, a także obniżenie zużycia energii na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. Przygotowano nowe modele chłodzenia, uwzględniające zużycie energii, pogorszenie jakości żywności, zaawansowane technologicznie innowacje oraz technologie zakłócające. Aby zrealizować te założenia, uczestnicy projektu FRISBEE stworzyli nowe bazy danych dotyczących technologii oraz temperatur produktów spożywczych. Opracowano narzędzia do oceny jakości, energii i środowiska, umożliwiające tworzenie i ocenę nowych technologii chłodniczych na potrzeby europejskiego przemysłu spożywczego. Prace objęły także ocenę aktualnego łańcucha chłodniczego oraz oczekiwań konsumentów w Europie, a także badanie ankietowe dotyczące potrzeb operatorów urządzeń chłodniczych. Powstały nowe technologie, a także projekty domowych chłodziarek magnetycznych oraz charakterystyka materiałów zmiennofazowych (PCM) wykorzystywanych do pakowania żywności. Badano nanoenkapsulację PCM, uzyskując wyniki potwierdzające jej pozytywny wpływ na zmniejszenie zużycia energii. Przeprowadzono badanie dotyczące użycia nanocząstek do chłodzenia w niskich temperaturach, w którym przyglądano się potencjalnym korzyściom tej technologii oraz aspektom technicznym i bezpieczeństwu. Do innych osiągnięć należy stworzenie narzędzia symulacyjnego umożliwiającego przewidywanie powstawania oblodzenia podczas superschładzania, testy przeprowadzone na prawdziwych łańcuchach chłodniczych oraz nowe oprogramowanie do badania chłodzenia. Informacje o wynikach tych badań rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej projektu, publikacji w czasopismach oraz biuletynów. Dzięki pełniejszemu obrazowi europejskich potrzeb w zakresie chłodzenia oraz stworzeniu nowych technologii omawiany projekt przyniesie korzyści całej europejskiej branży spożywczej, gospodarce i środowisku, a także konsumentom na całym świecie.

Słowa kluczowe

Chłodzenie, żywność, konsument, łańcuch chłodniczy, jakość żywności, zużycie energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania